Проблеми інофрмаційних технологій

Про журнал

Науковий журнал «Проблеми інформаційних технологій», «Problems of information technologies» є періодичним науковим рецензованим виданням, призначеним для публікації наукових статей з метою їх розповсюдження серед учених з різних країн світу.

 Тематична спрямованість журналу - висвітлення питань по: побудові автоматизованих систем управління, оптимальному управлінні об'єктами та системами, дослідженню інструментальних засобів для побудови універсальних та спеціалізованих комп'ютерних систем та мереж, системному аналізу.

Цільова аудиторія - українські та зарубіжні вчені, аспіранти та докторанти, а також фахівці, що мають потребу в пошуку наукової та професійної інформації.

Журнал публікує статті з новими науковими результатами в області теоретичних і прикладних проблем сучасних інформаційних технологій, системного аналізу і моделювання за такими групами спеціальностей:

121 Інженерія програмного забезпечення.

122 Комп'ютерні науки.

123 Комп'ютерна інженерія.

124 Системний аналіз.

125 Кібербезпека.

126 Інформаційні системи і технології.

151Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Науковий журнал«Проблеми інформаційних технологій» включено до наступних міжнародних наукометричних баз даних, а також цифрових архівів та бібліотек з безкоштовним on-line доступом:(eLibrary.ru (РИНЦ), Research Bible, Open Academic Journals Index (OAJI), AcademicKeys, National Library of Ukraine (Vernadsky).