Журнали

 • Проблеми інформаційних технологій

  Науковий журнал «Проблеми інформаційних технологій», «Problems of information technologies» є періодичним науковим рецензованим виданням, призначеним для публікації наукових статей з метою їх розповсюдження серед учених з різних країн світу.


   Тематична спрямованість журналу - висвітлення питань по: побудові автоматизованих систем управління, оптимальному управлінні об'єктами та системами, дослідженню інструментальних засобів для побудови універсальних та спеціалізованих комп'ютерних систем та мереж, системному аналізу.


  Цільова аудиторія - українські та зарубіжні вчені, аспіранти та докторанти, а також фахівці, що мають потребу в пошуку наукової та професійної інформації.


  Журнал публікує статті з новими науковими результатами в області теоретичних і прикладних проблем сучасних інформаційних технологій, системного аналізу і моделювання за такими групами спеціальностей:


  121 Інженерія програмного забезпечення.


  122 Комп'ютерні науки.


  123 Комп'ютерна інженерія.


  124 Системний аналіз.


  125 Кібербезпека.


  126 Інформаційні системи і технології.


  151Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.


  Науковий журнал«Проблеми інформаційних технологій» включено до наступних міжнародних наукометричних баз даних, а також цифрових архівів та бібліотек з безкоштовним on-line доступом:(eLibrary.ru (РИНЦ), Research Bible, Open Academic Journals Index (OAJI), AcademicKeys, National Library of Ukraine (Vernadsky).

 • Вісник Херсонського національного технічного університету

  Засновник та видавник: Херсонський національний технічний університет


  Рік заснування: 1997


  ISSN: 2078 – 4481


  DOI: 10.35546/kntu2078-4481


  Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 17371 – 6141 ПР від 17.12.2010 р.


  Реєстрація у ВАК України: Постанова № 1 – 05/3 від 30.03.2011 р. Постанова № 1 – 05/4 від 22.04.2011 р.


  Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 №820 журнал було включено до Переліку наукових фахових видань України.


  Журнал внесено до Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як cуб’єкта інформаційної діяльності (свідоцтво: КВ 17371-6141ПР) із правом збільшення обсягу до 60 ум.друк.од. https://dzmi.minjust.gov.ua/home/index 


  Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б за економічними (Наказ МОН України від 17.03.2020 № 409) та  технічними науками (Наказ МОН України від 02.07.2020 № 886 ) та спеціальністю "Публічне  управління" (Наказ МОН України від 29.06.2021 №735).


  Галузі науки: технічні,  економічні науки, публічне управління.


  Періодичність виходу: 4 рази на рік.


  Усі статті отримують Digital Object Identifier (DOI).


  Мови видання: українська,  англійська, російська


  Науковий журнал «Вісник Херсонського національного технічного університету» є періодичним науковим виданням, призначеним для публікації новітніх високоякісних наукових статей за наступними науковими напрямами:


  1. Інженерні науки


  2. Технологія легкої та харчової промисловості


  3. Інформаційні технології


  4. Управління та адміністрування


  5. Публічне управління та адміністрування


  6. Сфера обслуговування


  7. Соціальні та поведінкові науки


  Видання орієнтоване на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також фахівців відповідних галузей промисловості.


  Журнал включено до наукометричних баз, електронних бібліотек та репозитаріїв: Google Scholar, CrossRef, National Library of Ukraine (Vernadsky).

 • APPLIED QUESTIONS OF MATHEMATICAL MODELLING

  Journal ‘Applied Questions of Mathematical Modelling’ contains refereed original research articles, results of experimental studies and reviews on various aspects of mathematical modelling and information technologies. The great experience of holding an international conference on mathematical modeling in Kherson National Technical University (Ukraine) precedes the appearance of the journal. The purpose of the publication of our journal is to promote the intensification of scientific researches and the development of mathematical modeling in Ukraine and in the world.