КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РЕФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ У ПРИЗМІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Автор(и)

Ключові слова:

адміністративно-територіальний устрій, реформа децентралізації, місцеве самоврядування, префект, нагляд за рішеннями органів місцевого самоврядування.

Анотація

Стаття присвячена характеристиці сучасних процесів реформування місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою, а також процесам удосконалення територіальної організації публічної влади в Україні. Обґрунтовано, що метою реформи є запровадження ефективної публічної влади для підтримки повноцінного життєвого середовища для громадян, надання високоякісних та доступних публічних послуг, становлення інститутів прямого народовладдя, узгодження інтересів держави та територіальних громад. Визначено, що реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади передбачає внесення змін до Конституції України. Такі зміни мають стати фундаментом для вдосконалення нормативно-правової бази. Описаний зарубіжний досвід процесів реформування місцевого самоврядування вказує, що проведення децентралізації публічної влади є складним і відповідальним процесом. Для України показовим є польський досвід реформування публічної влади, взаємовідносин між місцевим самоврядуванням і органами державної влади. Вказується, що зміна повноважень має відбуватися з одночасними змінами в розподілі фінансових ресурсів. Це буде гарантувати матеріальну та фінансову основу місцевого самоврядування, встановлювати справедливе співвідношення фінансових ресурсів та обсягу повноважень. Проте передача повноважень і ресурсів повинна супроводжуватися наглядом за рішеннями органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якими ці повноваження реалізуються, а ресурси – витрачаються. Спроби унормувати такий нагляд були вже неодноразово – в різні роки до Верховної Ради України подавалися три законопроєкти. Останній законопроєкт №4298 найкращий, проте теж викликає зауваження в експертному середовищі. Експерти вказують, що процедура державного нагляду повинна бути чітко виписана і не містити можливостей «неоднозначного» її тлумачення. А зміни до функціональних обов’язків голів місцевих державних адміністрацій краще вносити не Законом України, а через внесення змін до Конституції України. Проте, безперечно, такі зміни потрібні для успішного проведення реформи децентралізації та створення ефективної системи публічної влади в Україні.

Біографії авторів

Лариса Павлівна Оленковська , Херсонський національний технічний університет

к.держ.упр., доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування  

Микола Олександрович Дурман , Херсонський національний технічний університет

д.держ.упр., доцент, професор  кафедри державного управління і місцевого самоврядування, заслужений працівник освіти України.

Посилання

Децентралізація. Офіс реформ при Кабінеті Міністрів України. URL: https://rdo.in.ua/direction/decentralizaciya

Реформа децентралізації. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/efektivne-vryaduvannya/reforma-decentralizaciyi

Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад: Закон України від 16 квітня 2020 року № 562-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/562-20#Text

Пальчук В. Конституційні зміни в частині децентралізації влади в Україні. Україна: події, факти, коментарі. 2019. № 23. С. 54–62. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2019/ukr23.pdf.

Гордієнко В.П., Оніщенко М.Л., Мальонкіна І С. Зарубіжний досвід децентралізації публічної влади та можливості його трансформації в Україні. Вісник СумДУ. Серія «Економіка», № 3 2019. URL: https://visnyk.fem.sumdu.edu.ua/media/attachments/2019/12/13/11-83-89.pdf

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 1997. №78 Poz. 483. S. 2413-2470

Новий адміністративно-територіальний устрій – чого очікувати українцям в наступному році. URL: https://agropolit.com/spetsproekty/637-noviy-administrativno-teritorialniy-ustriy--chogo-ochikuvati-ukrayintsyam-v-nastupnomu-rotsi

Як успішно завершити децентралізацію. Результати щорічної всеукраїнської наради-семінару УАРОР. URL: https://decentralization.gov.ua/news/11680?page=63

Конституція України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141 (зі змінами та доповненнями) станом на 10.09.2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Про префектів / Законопроєкт від 16.11.2015 р. URL: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/prefekti-16.11..pdf

Лопушинський І.П. Формування та реалізація державної регіональної політики України в контексті євроінтеграційних процесів. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. 2009. №1. С. 7–12.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного контролю за відповідністю рішень органів місцевого самоврядування Конституції та законам України» (2017): проєкт Закону України: офіційний сайт Міністерства регіонального розвитку та розвитку територій. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/04/Proekt_ZU_Pro_derg_kontrol.pdf

Топалова Е.Х., Тохтарова І.М. Стан та перспективи реформування територіальної організації влади в Україні. Вісник ХНТУ № 1(76), 2021. С. 176-184. DOI: https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.1.22

АМУ висловила зауваження до законопроєкту про державний контроль за рішеннями органів місцевого самоврядування. Сайт «Асоціація міст України». URL: https://www.auc.org.ua/novyna/amu-vyslovyla-zauvazhennya-do-zakonoproektu-pro-derzhavnyy-kontrol-za-rishennyamy-organiv

Про внесення змін до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні: законопроєкт від 30.10.2020 №4298. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70293

Оленін А. «Префект» без префектури: як реформують виконавчу владу на місцях. URL: https://lb.ua/news/2021/02/04/476819_prefekt_bez_prefekturi_yak.html

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.3.16

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-11

Номер

Розділ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ