ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КАТЕГОРІЇ «МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ»

Автор(и)

  • Макарій Миколайович Сікорський Херсонський національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-0670-8005
  • Устин Валерійович Мальцев Херсонський національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-6241-938X
  • Дмитро Олександрович Логачов Херсонський національний технічний університет
  • Юрій Олександрович Стельмашенко Херсонський національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-5038-2268

Ключові слова:

державне управління, механізми, аналіз, сутність, зміст, ресурси

Анотація

У даній роботі проведено аналіз змісту категорії «механізми державного управління» з позиції системного підходу. Визначено, що дослідники розглядають механізм державного управління з погляду різних підходів: соціологічного, діалектичного, сутнісного. Спираючись на аналіз наукових праць, в яких автори наводять своє трактування визначення поняття «механізми державного управління» встановлено, що здебільшого механізми державного управління розглядаються як сукупність норм, методів, важелів, засобів, стимулів, інструментів, за допомогою яких органи державного управління виконують функції та завдання, що покладено на них. Отже, механізми державного управління розглядають як практичні заходи, засоби, важелі і стимули, за допомогою яких органи державної влади впливають на суспільство, виробництво, будь-яку соціальну систему з метою досягнення поставлених цілей. Здебільшого схема реального механізму державного управління містить цілі, рішення, впливи, дії, результати. Основними видами механізмів державного управління вченими визначаються політичний, економічний, матеріально-технічний, нормативно-правовий, організаційний та інформаційно-аналітичний механізм державного управління. дослідження сутності категорії «механізми державного управління» показало, що процеси державного управління забезпечуються відповідними механізмами, які мають динамічний характер сукупності певних дій, та підпорядковані встановленій меті, цілям та завданням, причому залежно від управлінських процесів змінюється і дія механізмів державного управління. Концептуалізація змісту категорії «механізм державного управління» в сукупності дозволяє нам визначити механізм державного управління як систему взаємопов’язаних складових, які, взаємодіючи між собою, впливають на об’єкт управління.

Біографії авторів

Макарій Миколайович Сікорський, Херсонський національний технічний університет

аспірант кафедри державного управління і місцевого самоврядування

Устин Валерійович Мальцев , Херсонський національний технічний університет

аспірант кафедри державного управління і місцевого самоврядування

Дмитро Олександрович Логачов, Херсонський національний технічний університет

аспірант кафедри державного управління і місцевого самоврядування

Юрій Олександрович Стельмашенко , Херсонський національний технічний університет

аспірант кафедри державного управління і місцевого самоврядування

Посилання

Артем’єв, О. С. Узагальнення класифікації та теоретичних підходів до визначення поняття механізм державного управління. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування, 2019. №1. URL : http://el-zbirn-du.at.ua/2019_1/2/8.pdf

Філіппова, В. Д. Термінологічний аналіз сутності механізму державного управління системою педагогічної освіти. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління, 2014. №2. С.148-157.

Радченко О. Родові ознаки категорії «механізм» в соціальних науках. Публічне управління: теорія та практика, 2013. № 3. С. 19-25.

Радченко О. В. Категорія «механізм» у системі державного управління. Держава та регіони. Серія: Державне управління, 2009. № 3. С. 64-69.

Державне управління: словник-довідник / За заг. ред. В.М. Князєва, В.Д. Бакуменка. К.: Вид-во УАДУ, 2002. 228 с.

Коротич О. Механізми державного управління : проблеми теорії та практичної побудови. Вісник Національної Академії державного управління, 2006. № 3. С.79-84.

Крисюк С.В. Державне управління освітою: навч. посібник. К.: НАДУ, 2009. 220 c.

Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : курс лекций. 3-е изд., доп. М. : ОМЕГА-Л, 2005. 584 с.

Бакуменко В. Д. Безносенко Д. О. Виявлення комплексу проблем державного управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції України, розробка пропозицій щодо вдосконалення системи державного управління цими процесами: науково-дослідна робота. К. : НАДУ при Президентові України ; Центр навчання і досліджень з європейської та євроатлантичної інтеграції України. 41 с.

Кравченко О. М. Теоретичні підходи до визначення поняття “механізм державного управління”. Державне управління: удосконалення та розвиток : електронне наукове фахове видання, 2009. № 3. URL: http://www.dy.nayka. com.ua/index.php? operation=1&iid=56.

Малиновський В. Я. Державне управління : навч. посібн. 2-ге вид., доп. та перероб. К. : Атіка, 2003. 576 с.

Федоренко В. Г., Діденко О. М., Руженський М. М., Іткін О. Ф. Політична економія : підручник / за наук. ред. В. Г. Федоренка. К. : Алерта, 2008. 487 с.

Рудницька Р. М., Сидорчук О. Г., Стельмах О. М. Механізми державного управління: сутність i зміст. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2005. 28 с.

Нижник Н.Р., Машков О.А. Системний підхід в організаціях державного управління: навч. посіб. / За заг. ред. Н.Р. Нижник. К.: Вид-во УАДУ, 1998. 159 с.

Федорчак О.В. Класифікація механізмів державного управління. Демократичне врядування, 2008. № 1. URL: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik/ fail/O_Fedorchak.pdf

Коротич О.Б. Класифікація та зміст механізмів управління державою. Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ. Одеса, 2006. Вип. 2 (26). С. 122-128.

Приходченко Л.Л. Структура механізму державного управління: взаємозв’язок компонентів та фактори впливу на ефективність. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України, 2009. Вип. 2. С. 105-112.

Паращенко Л. І. Механізм державного управління загальною середньою освітою в контексті національної стратегії розвитку освіти. Державне управління: удосконалення та розвиток: електрон. наук. фах. вид., 2012. № 1. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=382.

Юзьков Л.П. Государственное управление в политической системе развитого социализма. К.: Вища шк., 1983. 155 с.

Мороз С. А., Грень Л. Н., Мороз В. М. Концептуализация категории «механизмы государственного управления» через призму анализа содержания феномена «механизм» в экономических, юридических и технических науках. Научный журнал Академии государственного управления Республики Армения «Публичное управление», 2019. №1. С.10-19.

Коротич О.Б. Класифікація та зміст механізмів управління державою. Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. Вип. 2 (26). с. 122-128.

Кунєв Ю. Д. Управление в таможенной службе. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 408 с.

Березянська А. О. Теоретичні підходи до визначення поняття «механізми державного управління» та їх класифікація. Наукові праці. Державне управління. 2015. Вип. 242. Т. 254. С.6-10. URL: http://official.chdu.edu.ua/article/viewFile/60593/56337

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.3.18

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-11

Номер

Розділ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ