ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЙ ПІДГОТОВКИ НА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ВОВНЯНОГО ТРИКОТАЖНОГО ПОЛОТНА, ЗАБАРВЛЕНОГО КИСЛОТНИМИ БАРВНИКАМИ

Автор(и)

Ключові слова:

вовняний трикотаж, хлорування, пероксидне відбілювання, модифікація, електророзрядна нелінійна об’ємна кавітація, кислотні барвники, зміна лінійних розмірів, стійкість до стирання, кінетика фотодеструкції забарвлень

Анотація

Мета роботи полягає дослідженні впливу технологій підготовки, а саме хлорування, пероксидного відбілювання та модифікації дією електророзрядної нелінійної об’ємної кавітації – на стійкість до зношування вовняного трикотажу, пофарбованого кислотними барвниками.

Досліджування здійснювалось з використанням чисто вовняного трикотажного полотна, яке було підготовлене відповідним способом. Фарбування текстильного матеріалу здійснювалось з використанням кислотних барвників Acid Red 150 (кислотний червоний 2Ж), Acid Blue 92 (кислотний синій 2К) та Acid Green 27 (хромовий зелений антрахіноновий ) за відповідними режимами. Для отриманих зразків трикотажу було досліджено зміну лінійних розмірів, стійкість до стирання та кінетика фотодеструкції забарвлень. Інсоляцію зразків здійснювали на приладі з ртутно-вольфрамовою лампою RF 1201 BS («REFOND») з періодичним визначенням колірних відмінностей забарвлень за допомогою колориметра PCE-TCR 200.

У роботі наведені результати дослідження залежності зносостійкості зразків забарвленого вовняного трикотажу від способу підготовки. Встановлено, що модифікація вовняного трикотажу шляхом електророзрядної обробки забезпечує його зносостійкість внаслідок формування гладкої поверхні вовни, яка запобігає її звалюванню та здатна відбивати більше падаючого світла у порівнянні з необробленим волокном і волокном після пероксидного відбілювання та хлорування.

Біографії авторів

Ольга Яківна Семешко , Херсонський національний технічний університет

д.т.н., пров.н.с. науково-дослідного сектору

Тетяна Сергіївна Асаулюк , Херсонський національний технічний університет

к.т.н., с.н.с. науково-дослідного сектору

Юлія Георгіївна Сарібєкова , Херсонський національний технічний університет

д.т.н., проф., гол.н.с. науково-дослідного сектору

Посилання

Fast Fashion: Чому наш одяг вбиває Землю. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://format21.org/2017/09/17/fast-fashion.

Екологічна мода: що таке sustainability і чому це важливо? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.bbc.com/ukrainian/features-43167364.

Свідома мода: як мас-маркет шкодить екології і чому варто відмовитися від «одноразових» речей. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.rbc.ua/ukr/lite/moda/osoznannaya-moda-mass-market-vredit-ekologii-1537779523.html.

Koszewska M. Circular Economy – Challenges for the Textile and Clothing Industry / M. Koszewska // AUTEX Research Journal. – 2018. – Vol. 18, No 4. – Р. 337-347. doi: 10.1515/aut-2018-0023.

Knitted Fabric Market Size, Share & Trends Report. Knitted Fabric Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Weft-knit, Warp-knit), By Application (Technical, Household), By Region, And Segment Forecasts, 2019 – 2025. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/knitted-fabric-market.

Аналітичні матеріали галузі легкої промисловості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukrlegprom.org/ua/analytics.

Семешко О.Я. Застосування методу експертних оцінок для встановлення основних показників якості трикотажних полотен із натуральних волокон з метою визначення їх зносостійкості / О.Я. Семешко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. – 2020. – № 3 (146). – С. 87-98.

Новорадовская Т.С. Химия и химическая технология шерсти / Т.С. Новорадовская, С.Ф. Садова. – М.: Легпромбытиздат, 1986. – 200 с.

Александер П. Физика и химия шерсти / П. Александер, Р.Ф. Хадсон: [под ред. А.И. Матецкого, Х.Л. Зайдеса]. – М.: Государственное научно-техническое издательство литературы по легкой промышленности, 1958. – 392 с.

Wool: Science and Technology: [monograph]. Edited by W.S. Simpson, G. Crawshaw. Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 2002. – 384 p.

Montazer M. Depigmentation of Pigmented Wool / M. Montazer, M. Zargaran, A. Rahimi // Textile Research Journal. – 2009. – Vol. 79, Issue 3. – P. 261-267.

Khishigsuren A. Effects of Ferrous Mordanting on Bleaching of Camel Hair / A. Khishigsuren, M. Nakajima, M. Takahashi // Textile research journal. – 2001. – Vol. 71, Issue 6. – P. 3-22.

Кричевский Г.Е. Химическая технология текстильных материалов. В 3-ех томах. Т. 1. Теоретические основы технологии. Волокна. Загрязнения. Подготовка текстильных материалов / Г.Е. Кричевский. – М.: Издательство МГУ, 2000. – 436 с.

Сафонов В.В. Основные тенденции развития технологической отделки текстильных материалов / В.В. Сафонов // Текстильная промышленность. – 2001. – №5. – С.23-26.

Пат. 38562. UA. Спосіб очищення овечої вовни / Ю.Г. Сарібєкова, А.В. Єрмолаєва, С.А. Мясников (Україна). – №u200809732; Заявл. 25.07.2008; Опубл. 12.01.2009, Бюл. №1 – 4 с.

Ермолаева А.В. Интенсификация первичной обработки шерсти на основе метода электроразрядной нелинейной объемной кавитации / А.В. Ермолаева, Ю.Г. Сарибекова // Вестник Херсонского национального технического университета. – 2006. – №3(26). – С. 50-53.

Сарібєкова Ю.Г. Підвищення конкурентоспроможності вітчизняної вовняної сировини за рахунок розробки інноваційної технології її очищення / Ю.Г. Сарібєкова, А.В. Єрмолаєва, С.А. Мясников // Товарознавчий вісник. – 2012. – №5. – С. 57-62.

Лабораторный практикум по химической технологии текстильных материалов: [под ред. Г.Е. Кричевского]. – Москва: Росс. заоч. ин-т. текстильной и легкой промышленности, 1995. – 414 с.

Semeshko O. Julia Saribekova, Tatiana Asaulyuk and Sergey Myasnikov Тhe influence of electrical discharge nonlinear bulk cavitation on the structural and chemical changes in water during the wool fiber bleaching / O. Semeshko, J. Saribekova, T. Asaulyuk, S. Myasnikov // Chemistry & chemical technology (Сh&ChT). – 2014. – Volume 8, Number 4. – P. 410-415.

Acid dyes. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.worlddyevariety.com/acide-dyes.

Красители для текстильной промышленности. Колористический справочник: [под ред. А.Л. Бяльского и В.В. Карпова]. – М.: Химия, 1971. – 312 с.

ДСТУ ГОСТ 30157.0 Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Общие положения. – Минск: Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 1995. – 5 с.

ДСТУ ГОСТ 30157.1 Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Режимы обработок. – Минск: Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 1995. – 12 с.

ГОСТ 12739-85 Полотна и изделия трикотажные. Метод определения устойчивости к истиранию. – М.: ИПК Издательство стандартов, 1985. – 7 с.

Handbook of Fiber Chemistry: [monograph]. Edited by M. Lewin]. – Boca Raton: Taylor & Francis Group, 2006. – 1044 p.

Shahidi S. Plasma effects on anti-felting properties of wool fabrics / S. Shahidi, A. Rashidi, M. Ghoranneviss, A. Anvari, J. Wiener // Surface and Coatings Technology. – 2010. – Vol. 205. – P. 349-354. doi:10.1016/j.surfcoat.2010.08.003.

Tonin C. Process Optimization and Industrial Scale-Up of Chitosan Based Anti-Felting Treatments of Wool / C. Tonin, G.Roncolato, R. Innocenti, F. Ferrero // Journal of Natural Fibers. – 2007. – Vol. 4(2). – P. 77-90. doi:10.1300/j395v04n02_06.

Hes L. Effect of Anti-felting Treatment on Thermal Comfort Properties of Selected Wool Fabrics in Wet State / L. Hes, N. Kistamah // Journal of Fiber Bioengineering and Informatics. – 2013. – Vol. 6:3. – P. 293-300. doi:10.3993/jfbi09201307

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.3.10

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-11

Номер

Розділ

ТЕХНОЛОГІЯ ЛЕГКОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ