ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

Ключові слова:

державне управління, державне регулювання, неоліберали, наукові парки, спеціальні форми організації інноваційної діяльності.

Анотація

У сучасних умовах створення правових, економічних та соціальних засад економіки відбувається на тлі кризових явищ, тому провідну роль у регулюванні національної економіки відіграє держава, а формування системи державного регулювання залишається однією із найважливіших проблем.

Метою дослідження є визначення особливостей державного регулювання національною економікою в сучасних реаліях.

У статті здійснено визначення суті, ролі та функцій державного регулювання національної економіки в розрізі основних теоретичних та практичних проблем сучасної економічної науки. Розглянуто основні теоретичні концепції щодо ролі та функцій держави в економіці, які є елементами сучасного наукового світогляду.

Визначено сутність поняття державного управління. Розкрито особливості державного регулювання національною економікою в світі та в Україні.

Розкрито особливості державного регулювання наукових парків як драйверів економічного зростання національною економікою в сучасних реаліях на інноваційних засадах. Узагальнено досвід особливостей створення та функціонування наукових парків в світі та в Україні. Визначено позитивні аспекти розвитку наукових парків та ризики в Україні.

Розроблено пропозиції щодо функціонування наукових парків в Україні. Відзначено доцільність використання позитивного досвіду функціонування наукових парків з урахуванням національних особливостей і інтересів.

Біографії авторів

Олена Олександрівна Борзенко, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

д.е.н., проф., зав. сектором міжнародних фінансових досліджень  

Олена Миколаївна Бойко, ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

к.е.н., с.н.с., стипендіат НАН України, Лауреат Премії Президента України для молодих вчених, пров.н.с. відділу Інноваційної політики, економіки та організації високих технологій  

Посилання

Державне регулювання економіки та економічна політика [Текст]: навч. посіб. / Г. С. Третяк, К. М. Бліщук. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. 128 с.

Адамовська В. С. Механізм державного регулювання економіки та вибір напряму економічної політики в сучасних умовах господарювання. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2017. № 4.

Світові моделі державного управління: досвід для України / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, С. В. Загороднюка, П. І. Крайніка, Х. М. Дейнеги. Київ: НАДУ, 2012. 612 с.

Тарнавська О.Б. Особливості державного регулювання в умовах трансформації економіки України. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького, 2016. т. 18. № 2 (69). URL: https://core.ac.uk/download/pdf/235838493.pdf

Миролюбова Т.В., Суханова П.А. Зарубежный опит развития инновационной инфраструктуры университетов в региональных инновационных системах // Фундаментальные исследования. – 2013. - №1. – С.215-220.

Порівняння особливостей технологічних парків [Електронний ресурс]. – Доступний з : http : // www. ekonomikam.com/ecfins-292-1.html

Научные парки: новая форма объединения науки и производства // Международные обзоры: клиническая практика и здоровье. – 2013. - №4. – С.134-144.

Закон України "Про наукові парки" [Електронний ресурс]. – Доступний з : http : // www. zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1563-17

Закон України “Про вищу освіту” [Електронний ресурс]. – Доступний з : http : // www. zakon3.rada.gov.ua/laws/1556-18

Закон України “Про інвестиційну діяльність” [Електронний ресурс]. – Доступний з : http : // www. zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1560-12/

Закон України “Про інноваційну діяльність” [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15

Закон України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” [Електронний ресурс]. – Доступний з : http : // www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/143-v

Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. – Доступний з : http : // www.zakon3.rada.gov.ua/laws/436-15 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/436-15

Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]. – Доступний з : http : // www.zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15

“Інноваційне підприємство (інноваційний центр, технопарк, технополіс, інноваційний бізнес-інкубатор тощо) - підприємство (об'єднання підприємств), що розробляє, виробляє і реалізує інноваційні продукти і (або) продукцію чи послуги, обсяг яких у грошовому вимірі перевищує 70 відсотків його загального обсягу продукції і (або) послуг” ЗАКОН УКРАЇНИ “Про інноваційну діяльність” - Доступний з : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.4.16

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28

Номер

Розділ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ