СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

Ключові слова:

малий та середній бізнес, підприємництво, кредитні ресурси, банк, процентна ставка, фінансова державна підтримка

Анотація

Малий та середній бізнес відіграє важливу роль у функціонуванні соціально-економічної системи країни. Повноцінне виконання малими і середніми підприємствами інноваційної та соціальної функцій спроможне сприяти виходу економіки України із системної кризи, посиленої наслідками карантинних обмежень у зв’язку з пандемією COVID-19, що актуалізує необхідність державної підтримки цього сегмента економіки. Разом з тим, однією з основних перешкод на шляху розвитку підприємництва є нестача власних коштів, що загострює його потребу в запозичених ресурсах, насамперед, у банківських кредитах. У статті проаналізовано чинну практику кредитування малого та середнього бізнесу в Україні з метою визначення його ключових параметрів та ефективності в умовах обмежених фінансових ресурсів та посилення турбулентності інституційного середовища. Розглянуто законодавчо регламентований розподіл суб’єктів господарювання залежно від кількості працюючих та доходів від будь-якої діяльності за рік. Доведено, що малий та середній бізнес, як інституційний сектор економіки України, є домінуючим за чисельністю і обсягами реалізованої продукції, а також виконує важливу соціальну роль – надає робочі місця та забезпечує джерело доходу для більшості населення. Розглянуто кількість діючих підприємств в Україні, обсяг реалізованої ними продукції (товарів, послуг) та кількість зайнятих працівників за розміром суб’єкта господарювання у 2018-2020 роках, визначено питому вагу кожної групи. Проаналізовано сучасний стан банківського кредитування суб’єктів малого та середнього бізнесу. Розглянуто структуру і динаміку кредитів, наданих банками України, іншим фінансовим корпораціям, нефінансовим корпораціям та фізичним особам-підприємцям за розміром суб’єкта господарювання. За результатами моніторингу процентних ставок за новими кредитами, доведено, що великий бізнес в Україні кредитується за меншими ставками, ніж малі та середні підприємства. Розглянуто основні види фінансової державної підтримки малого та середнього підприємництва в Україні. Обґрунтовано потребу у розробленні комплексного підходу до створення сприятливого середовища для розвитку кредитування малого та середнього бізнесу.

Біографія автора

Лариса Петрівна Сідельникова, Херсонський національний технічний університет

д.е.н., проф., завідувачка кафедри фінансів, обліку і оподаткування

Посилання

Токарева В.І., Адамов Д.В. Фінансово-кредитне забезпечення розвитку суб’єктів малого бізнесу. Менеджер. 2016. № 1. С. 12-17.

Лапішко М.Л., Косик В.Ю. Державна підтримка кредитування малого та середнього бізнесу: здобутки та проблеми. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2021. Вип. 5 (32). С. 135-141.

Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV. Дата оновлення: 12.01.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (дата звернення: 09.02.2022).

Показники діяльності великих, середніх, малих та мікропідприємств. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ sze_20.htm (дата звернення: 12.02.2022).

Філіпов О. Як малому і середньому бізнесу пережити кризу. URL: https://home.kpmg/ua/uk/home/media/press-releases/2021/03/yak-malomu-i-serednomu-biznesu-perezhyty-kryzu.html (дата звернення: 13.02.2022).

Показники банківської системи України. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id =43633516 (дата звернення: 15.02.2022).

Малахова О.Л. Базові аспекти формування та реалізації банками процентної політики. Економічний аналіз. 2015. Т. 21. № 1. С. 185-192.

Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні : Закон України від 22.03.2012 р. № 4618-VI. Дата оновлення: 01.01.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17#Text (дата звернення: 06.02.2022).

Про надання фінансової державної підтримки : постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. № 28. Дата оновлення: 28.10.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/28-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 06.02.2022).

За минулий тиждень підприємці отримали 439 кредитів на 1,4 млрд грн у межах програми «Доступні кредити 5-7-9%». URL: https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_za_minulii_tizhden_pidpriiemtsi_otrimali_439_kreditiv_na_14_mlrd_grn_u_mezhakh_programi_dostupni_krediti_5-7-9__infografiki-3302 (дата звернення: 07.02.2022).

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2022.1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-08