ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Юрій Михайлович Бездітко Херсонський національний технічний університет
  • Оксана Михайлівна Посаднєва Херсонський національний технічний університет
  • Маргарита Вікторівна Кагарлицька Херсонський національний технічний університет

Ключові слова:

Ключові слова: ризик-менеджмент, стрес-тестування, банківські ризики, методи стрес-тестування, мета стрес-тестування.

Анотація

В умовах глобалізації світової економіки, кількісні та якісні характеристики ризиків зростають, що спонукає банки до розробки та впровадження в повсякденну діяльність механізмів які не тільки забезпечують мінімізацію ризиків, а і їх прогнозування, які в кінцевому порядку дадуть можливість на тільки зменшити негативний вплив ризиків на фінансово-господарську діяльність банків, а у самому оптимальному варіанті взагалі запобігти їх виникненню. Одним із таких інструментів, який став популярним та набув своєї актуальності в останні десятиліття, стало стрес-тестування.

Перехід до пруденційних процесів регулювання фінансових секторів економіки, які в останні роки стають пріоритетними, вимагає від наукового середовища виявлення спільних ознак фінансових криз, ідентичності окремих їх процесів, виявлення та класифікацію реперних точок, вплив на які дасть максимальний ефект від розробки та впровадження антикризових заходів. Крім того набуває актуальності питання розробки та уніфікації методів та моделей проведення стрес-тестування.

Важливим моментом для підвищення ефективності процесу стрес-тестування є розуміння його сутності, мети проведення, та завдань, які будуть вирішені в процесі стрес-тестування банків.

Проведене в роботі дослідження дає змогу стверджувати, що стрес-тестування – це процес кількісної оцінки ризику, який полягає у визначенні величини неузгодженої позиції, яка наражає банк на ризик, та у визначенні кількісних показників зовнішніх чинників вплив, які показують, яку суму збитків отримає банк, якщо події розвиватимуться за закладеними негативними сценаріями, розробці заходів по встановленню кількісних показників діяльності окремого банку чи банківської системи країни в цілому, що забезпечать створення відповідних умов діяльності, за яких банк чи банківська система в цілому зможе запобігти впливу негативних явищ взагалі, або максимально мінімізувати їх вплив.

Метою проведення стрес-тестування є досягнення окремим банком, чи банківською системою в цілому такого стану, при якому буде забезпечено максимально можливу мінімізацію впливу негативних подій на мікро - та макрорівні, які мають малоймовірний характер, проте можуть призвести до кризових ситуацій.

Біографії авторів

Юрій Михайлович Бездітко, Херсонський національний технічний університет

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Оксана Михайлівна Посаднєва, Херсонський національний технічний університет

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Маргарита Вікторівна Кагарлицька, Херсонський національний технічний університет

магістрант кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Посилання

Грошово-кредитна статистика. Офіційний сайт Національного банку України. URL: http://www.bank.gоv.ua/cоntrоl/uk/publіsh/categоry?cat_іd=44579.

Мостенська Т. Л., Скопенко Н. С. Ризик-менеджмент як інструмент управління господарським ризиком підприємства. Вісник Запорізького національного університету. 2010. № 3(7). С. 73-79

Методичні рекомендації щодо порядку проведення стрес-тестування в банках України. Постанова Правління Національного банку України від 06.08.2009 № 460. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0460500-09#Text

Тарасевич Н. В., Литвиненко А. М. Стрес-тестування ризиків як інструмент антикризового управління діяльністю банків. Финансы, учет, банки. 2014. № 1 (20). С. 255-163

Дульська В. І. Методичні підходи до проведення стрес-тестування банків як інструменту аудиту. Сталий розвиток економіки. 2013. № 2. С. 251-253. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2013_2_54

Андриевская И. Стресс-тестирование: обзор методологий. Управление в кредитной организации. 2007. № 5. С. 88 - 96

Щербатих Д. В. Сучасні методи стрес-тестування банківської системи України. Мукачівський державний університет. Економіка і суспільство. Випуск 19 / 2018. С. 1210-1218

Тавасиев А. М. Антикризисное управление кредитными организациями. Учебное пособие. Москва: Издательство ≪ЮНИТИ-ДАНА≫, 2010. 480 с.

Подходы к организации стресс-тестирования в кредитных организациях (на основе обзора международной финансовой практики). Центральный банк Российской Федерации, 2003. URL : http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/print.asp?file=stress.htm.

Ліндер Є. Стрес-тестування як інструмент аналізу фінансової стійкості банківських установ. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. Міжнародний науковий журнал. 2016. Випуск 4. С. 73-79

Бєленька Г. Стрес-тестування як метод оцінки стабільності банківської системи: етапи, методологія та світовий досвід. Вісник СНАУ. 2008. № 2. С. 187 - 193.

Житний П. Є., Шаповалова С. М., Карамишева Г. М. Світова практика стрес-тестування у банках України. Вісник Української академії банківської справи. 2011. № 1(30). С. 67 - 72.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.2.29

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-08