ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ГРОМАДОЮ

Автор(и)

Ключові слова:

програмно-цільовий підхід, програмно-цільові методи, бюджетування, бюджетне планування , публічне адміністрування, громада, місцеве самоврядування.

Анотація

У статті розглянуто теоретичні основи та практикчні аспекти запровадження програмно-цільового підходу в управлінні  територіальною громадою. Узагальнено теоретичні надбання, існуючий    вітчизняний досвід застосування програмно-цільового підходу до розвитку громад. У статті розглянута актуальність вирішення проблем територіальних громад шляхом фінансування видатків з місцевих бюджетів. Доведено, що застосування програмно-цільового планування в умовах проведення структурних реформ на місцевому рівні вимагає високого рівня компетентності органів місцевого самоврядування у сфері стратегічного управління із застосуванням програмно-цільового підходу. Зазначено, що важливим є уточнення змісту, критеріїв, результативних показників програмно-цільового планування видатків місцевих бюджетів. Програмно-цільовий підхід найбільш дозволяє виявити та проаналізувати наявні проблеми з метою усунення загроз і ризиків у процесі розроблення і впровадження стратегічних планів або програм розвитку територіальних громад. Розглянуті теоретичні та практичні аспекти програмно-цільового методу в бюджетному процесі громади, визначено його роль у здійсненні публічного адміністрування та обґрунтовано заходи щодо підвищення ефективності управління бюджетними коштами. Показано переваги використання програмно-цільового методу бюджетування в Україні. Розглянуто програмно-цільовий метод як інструмент, який забезпечує планування та виконання бюджету на середньо-термінову перспективу. Розглянуто головні переваги програмно-цільового методу бюджетування.

Біографія автора

Марина Ігорівна Губа , Херсонський націнальний технічний університет

к.е.н., доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування

Посилання

Базарна О. В. Програмно-цільове моделювання та ідентифікація сталого розвитку на рівні територіальної громади/ Економiка та держава № 11/2013 с. 140- 144.

Бюджетний Кодекс України. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text

Васильєва Н. В. Особливості програмно-цільового планування видатків місцевого бюджету. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 14. С. 65–67.

Управління фінансовими ресурсами та бюджетом територіальних громад: практ. посіб. / О. Ю. Бобровська, Т. А. Крушельницька, О. Ю. Матвеєва, М. М. Трещов, Л. Г. Шевченко ; зазаг. ред. С. М. Серьогіна. – Дніпро : ГРАНІ, 2018. – 128 с.

Маркович Г. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі: аспекти застосування /Бюджетна бухгалтерія Вересень, 2016/№ 34 Режим https://i.factor.ua/ukr/journals/bb/2016/september/issue-34/article-21306.html

Логвінов П.В. Програмно-цільове бюджетування в умовах децентралізації державних фінансів Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Київ. 2017.

Білуха Л. Цільовий метод у забезпеченні розвитку спроможних територіальних громад / Актуальнi проблеми державного управлiнняNo 3(75)-2018 с. 93-97.

Бриль М.В. Програмно-цільовий підхід до забезпечення розвитку сільських територій –На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління (доктора філософії). Київ, 2019.

Войт Д. Формування механізмів децентралізації соціально-економічних територіальних систем: регіональні особливості. Економічний аналіз. 2020. Том 30. No 1. Частина 2. С. 37-43. ORCID: https://orcid.org/ 0000-0003-3406-2237

Ричкіна Л. Тенденції та перспективи застосування проектного менеджменту для розвитку територіальних громад /Збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 44 “Ефективність державного управління”. С. 178-184

Безуглий Д. Г. Координаційне забезпечення проектно орієнтованого управління розвитком об’єднаних територіальних громад в Україні. Теорія та практика державного управління 2(53)/2016. С. 155-160

Левкіський І. Б. (2020). Методи бюджетного планування місцевих фінансів. Економічний простір, (154), 197-201. https://doi.org/10.32782/2224-6282/154-37

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.2.15

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-08

Номер

Розділ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ