РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ І ПЕРСОНІФІКАЦІЇ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Автор(и)

Ключові слова:

управління маркетингом, персоніфікація маркетингових послуг, маркетингові інструменти, маркетинг 3.0, підприємства малого та середнього бізнесу

Анотація

В даній роботі обґрунтовано необхідність використання інструментів сучасного маркетингу і персоніфікації товарів та послуг на підприємствах малого та середнього бізнесу. Визначено, що мале і середнє підприємництво є визнаною світовою рушійною силою, яка генерує національне і світове багатство. Тому підтримка становлення та розвитку малого і середнього бізнесу є пріоритетною як для державної, так і для локальної економіки.

Наголошено, що забезпечення регіонального економічного розвитку як стратегічної цілі розвитку Херсонської області та реалізація встановлених нею завдань з розвитку малого і середнього підприємництва можливі за умови комплексного розв’язання проблем макроекономічного і локального рівня з урахуванням специфіки регіону, особливостей географічного розташування, структури економіки, щільності населення.

Наведено еволюцію думок вчених економістів щодо визначення ролі підприємництва. Закцентовано увагу на тому, що на теперішній час українські дослідники перебувають на етапі опанування та практичного випробування нової маркетингової концепції для підприємств малого та середнього бізнесу, тому необхідно вибудувати сучасний алгоритм стратегічного планування і управління маркетингом на підприємствах означеного сектора економіки в регіональному контексті.

Представлено найбільш вагомі проблемні питання застосування описаних в даній статті підходів, які можуть бути застосовані до будь-якого бренду навіть з невеликим бюджетом, але з точним таргетингом і виваженим прогнозуванням, в результаті чого підприємства малого та середнього бізнесу цілком стануть здатними досягати великого комерційного успіху в бізнесі.

Таким чином, активне впровадження описаних маркетингових інструментів, сприятиме виведенню власного бізнесу на новий результативний рівень.

Біографії авторів

Олена Іванівна Зайцева, Херсонський національний технічний університет

к.е.н., доц., проф. кафедри менеджменту маркетингу і туризму

Галина Григорівна Савіна, Херсонський національний технічний університет

д.е.н., проф., проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності

Олена Євгеніївна Воскресенська, Херсонський національний технічний університет

к.е.н., доц., доц. кафедри менеджменту, маркетингу і туризму

Максим В’ячеславович Манзик , Херсонський національний технічний університет

студент 4 курсу ОПП «Маркетинг», кафедри менеджменту, маркетингу і туризму

Валерія Володимирівна Краєва , Херсонський національний технічний університет

студентка 3 курсу ОПП «Готельно-ресторанний сервіс», кафедри менеджменту, маркетингу і туризму

Посилання

Карпенко Н.В. Управління маркетингом на підприємствах малого та середнього бізнесу: Монографія. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – 363 с.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов [Текст] / А. Смит. – М.: Ось-89, 1997. – 254 с.

Маршалл А. Принципы политической экономии: в 3 т. [Текст] / Алан Маршалл. – М.: Прогресс-Универс, 1993. – Т. 1.– 415 с.

Шумпетер Й. Теория экономического развития (исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредиты, проценты и цикла конъюнктуры) [Текст] / Йозеф Шумпетер; [пер. с нем. А.С. Автономов [и др.]; под ред. А.Г. Милейковского. – М.: Прогресс, 1989. – 445 с.

Ляпіна К.М. Національна програма розвитку малого підприємництва: очікування, проблеми, перспективи [Текст] / К.М. Ляпіна, Д.В. Ляпін, С.М. Береславський. – К., 2001.

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент [Текст] / Ф. Котлер, К.Л. Келлер; [пер. с англ.]. – [12-е изд.]. – СПб. : Питер, 2006. – 816 с.

Балабанова Л.В. Маркетинг [Текст]: підручник. – [2-ге вид., перероб. і доп.] / Л.В. Балабанова. – К.: Знання, 2004. – 647 с.

Войчак А.В. Маркетингові дослідження [Текст]: підручник / А.В. Войчак, А.В. Федорченко; за наук. ред. А.В. Войчака. – К.: КНЕУ, 2007. – 408 с.

Ілляшенко С.М. Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу [Текст]: монографія / С.М. Ілляшенко, Н.В. Карпенко; за ред. С.М. Ілляшенко. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 615 с.

Комплексна програма розвитку малого та середнього підприємництва у Херсонській області [Електроний ресурс]. – Режим доступу: https://khoda.gov.ua

Господарський Кодекс України [Текст] / Україна, Верховна Рада // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 18–22.

Котлер Ф. Маркетинг 3.0: от продуктов к потребителям и далее – к человеческой душе / Ф. Котлер, Х. Картаджайя, И. Сетиван / пер. с англ. А. Заякина. – М.: Эксмо, 2011. – 240 с.

К. Робертс. Lovemarks. Бренды будущего / Робертс К.; [пер. с англ. Ю. Анохіна]. – 2005. – 224 с.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.3.26

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-11