УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА КООРДИНАЦІЯ РОЗВИТКУ МОРЕГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Автор(и)

Ключові слова:

державне управління, координація, морегосподарський комплекс, морський порт, морська політика

Анотація

У дослідженні проведено аналіз теоретичних засад удосконалення державного регулювання та координації розвитку морегосподарського комплексу України в контексті сучасного інституційного оточення та реалізації морського потенціалу України. Розкрито сутність дефініції «морегосподарський комплекс», який є міжгалузевим складним, багатопрофільним, цілісним акватериторіальним, функціонально-виробничим й економіко-екологічним формуванням, що включає в себе компоненти наукової сфери, рекреаційний видобуток морських ресурсів, машинобудування, морський транспорт, рибне господарство та видобуток морських ресурсів. Визначено негативні тенденції розвитку морегосподарського комплексу на сучасному етапі. Зазначено, що помічається низький рівень інноваційної діяльності, обмеженість здійснення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у розбудові морської галузі, посилення проблем у соціальній сфері діяльності підприємств морської індустрії (забезпечення робочими місцями, достатнього рівня оплати праці, дієва система стимулювання працівників морської галузі. Наголошено, що гарантією успішного функціонування морегосподарського комплексу в довгостроковій перспективі є його здатність адаптуватися відповідно до мінливих ринкових умов. Цього можна досягти шляхом запровадження передових інноваційних технологій, модернізації основних фондів, технічного переоснащення та формування нової комплексної моделі управління. Виходячи з цього, запропоновано напрямки вдосконалення державного регулювання розвитку морегосподарського комплексу України і доведено, що прискорення інтеграції вітчизняного морегосподарського комплексу до європейської економічної системи, підвищення його конкурентоспроможності та здатності задовольняти потреби національної економіки та населення передбачає здійснення техніко-технологічного оновлення суднобудівного виробництва, модернізацію наявної інфраструктури морських і річкових портів, запровадження мультимодальних транспортних технологій та інфраструктурних комплексів

Біографії авторів

Іван Петрович Лопушинський , Херсонський національний технічний університет

д.держ.упр., професор, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування

Олександр Сергійович Артем'єв , Херсонський національний технічний університет

аспірант кафедри державного управління і місцевого самоврядування

Посилання

Про затвердження Морської доктрини України на період до 2035 р. : Постанова Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 р. № 1307. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1307-2009- %D0%BF

Горбаченко С., Каражія, Е., Структуризація морегосподарського комплексу України. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 2019 р., № 4 (109). С. 33-37.

Розміщення продуктивних сил : підручник / [В. В. Ковалевський, О. Л. Михайлюк, В. Ф. Семенов та ін.] ; за ред. В. В. Ковалевського та ін. К. : Товариство «Знання»; КОО, 1998. 502 с.

Трунін К. С. Структурування морегосподарського комплексу України. Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування, 2014. № 1. С. 120-125.

Волосюк М. В., Вдовиченко Л. Ю. Морегосподарський комплекс: проблеми розвитку та регулювання : монографія. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 152 с.

Котлубай В. О. та ін. Державна підтримка розвитку морегосподарського комплексу України (організаційні та правові аспекти) : монографія / за ред. О. М. Кібік, О. П. Подцерковного. Херсон : ФОП Грінь Д.С., 2014. 442 с.

Горбаченко, С. А., Горбаченко, С. А. Морегосподарський комплекс України: просторові аспекти розвитку. Приазовський економічний вісник, 2019. Випуск 4 (15). С. 43-47.

Гришина, Л. О., Карась, П. М., Філіпішина, Л. М. Тенденції, проблеми та перспективи розвитку морегосподарського комплексу України в умовах євроінтеграції. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 24. Частина 1, 2019. С.131-135.

Гуренко А. В., Щеникова Е. В., Євсік М. С. Дослідження сучасного потенціалу морегосподарського комплексу України. Вісник Приазовського технічного університету, 2017. Вип. 33. С. 218-224.

Гайду О.В. Державні пріоритети розвитку морегосподарського комплексу України: науковий огляд наявних і прихованих можливостей. Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. Серія : Державне управління. Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. Вип. 1 (4). С. 50-60.

Лопушинський І. П., Ємельянов В. М. Концесія в портовій галузі України як форма державно-приватного партнерства. Публічне управління та регіональний розвиток, 2021. № 11. С. 232-250.

Філіппова В. Д., Шепетовський О. С. Базові моделі державного управління розвитком морських портів. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електрон. наук. фах. вид. Херсон, 2019. №2. URL:: http://el-zbirn-du.at.ua/2019_2/23.pdf

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.3.15

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-11

Номер

Розділ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ