РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАННЬ ЛОГІСТИКИ РЕСУРСНОЇ БАЗИ ТУРИЗМУ В КЛЮЧІ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА, АСПЕКТИ: ЕКОЛОГІЗАЦІЇ, ВАЛЕОЛОГІЇ, КУРОРТОЛОГІЇ ТА АНІМАЦІЇ

Автор(и)

  • Катерина В’ячеславівна Трухачова Херсонський національний технічний університет https://orcid.org/0000-0001-7223-8067
  • Наталя Анатоліївна Власенко Херсонський національний технічний університет https://orcid.org/0000-0003-4137-6357
  • Олена Сергіївна Билим Херсонський національний технічний університет https://orcid.org/0000-0003-0102-4058
  • Марина Олександрівна Шульга Херсонський національний технічний університет
  • Алла Сергіївна Перелигіна Херсонський національний технічний університет

Ключові слова:

туристична логістика, туристичні ресурси, туристичний бізнес, тенденції розвитку поведінки споживача, екологізація, валеологія, курортологія, анімація

Анотація

У даній праці докладно розглянуті ключові завдання логістики ресурсної бази туризму й можливості їх реалізації з позицій екологізації, валеології, курортології та анімації з урахуванням тенденцій розвитку поведінки споживача туристичного продукту/послуги.

Доведено необхідність впровадження концепції логістичного підходу до управління на підприємствах за для досягнення і утримання своїх конкурентних переваг в туристичному бізнесі. Відмічено, що процес впровадження логістичного підходу до управління в туристичному бізнесі не суперечить внутрішній соціально-економічній політиці туристичного підприємства і не тягне за собою кардинальних нововведень. Даний підхід лише доповнює її, виводячи, як окреме підприємство, так і всю систему туристичного бізнесу на більш високий рівень розвитку, що забезпечує поліпшення економічного, ресурсного, екологічного стану територій та країни.

Встановлено, що логістика ресурсної бази є компонентом системи управління в туристичному бізнесі, яка містить функціональні області і вирішує певні завдання пов’язані: із визначенням значення ресурсної бази для бізнесу і споживача; раціональним використанням туристичних ресурсів та логістичною оцінкою потенціалу й  науково-методичною реалізацією логістичного підходу до управління ресурсами туризму. Визначено місце логістики ресурсної бази у системі управління в туристичному бізнесі.

З'ясовано наступне: логістична оцінка рекреаційних туристичних ресурсів базується на визначенні їх логістичного потенціалу, тобто максимально можливої для даного туристичного ресурсу кількості споживачів (потік туристів); в сучасній науковій літературі існує чотири підходи до методики визначення логістичного потенціалу ресурсної бази туризму. Окреслено сутність й значення туристичних ресурсів для бізнесу і споживача, виділено три їх категорії та два класи.

Досліджено питання раціонального використання туристичних ресурсів, з позицій екологізації, валеології, курортології та анімації з урахуванням тенденцій розвитку споживача туристичного продукту/послуги. Виділено суб’єктивні категорії екологічного усвідомлення в значенні раціонального використання ресурсної бази туризму. Виокремлено: детермінанти формування «здорового стилю життя» у суб'єктивній системі життєздатності – «Трикутник особистості»; умови та фактори формування «здорового стилю життя», як поведінки споживача рекреаційних туристичних ресурсів. Дістало подальшого розвитку поняття «здорового стилю життя» та концепція валеотурізму.

Біографії авторів

Катерина В’ячеславівна Трухачова , Херсонський національний технічний університет

к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту, маркетингу і туризму

Наталя Анатоліївна Власенко , Херсонський національний технічний університет

к.т.н., доцент кафедри менеджменту, маркетингу і туризму

Олена Сергіївна Билим, Херсонський національний технічний університет

к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту, маркетингу і туризму

Марина Олександрівна Шульга, Херсонський національний технічний університет

к.е.н., доцент кафедри менеджменту, маркетингу і туризму

Алла Сергіївна Перелигіна , Херсонський національний технічний університет

студентка кафедри менеджменту, маркетингу і туризму

Посилання

Амосов Н. М. Энциклопедия Амосова. Алгоритм здоровья. Человек и общество / Н. М Амосов. – Донецк : Сталкер, 2002. – 464 с.

Апанасенко Г. Л. Медицинская валеология / Г. Л. Апанасенко, Л. А. Попова. – Ростов н/Д : Феникс, 2000. – 248 с.

Валеология как теоретическая основа туристической анимации : [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://infopedia.su/16xb73c.html – Назва з екрану.

Валеотуризм и формирование здорового образа жизни : [Електронний ресурс] / сайт Общественной организации «Валеологический центр «Атланта» – Режим доступу : http://atlantavaleo.org.ua/uslugi/turism/ - Назва з екрану.

Виды и классификация туристских ресурсов. Туристская индустрия: [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://fb.ru/article/461028/turistskie-resursyi---eto-vidyi-i-klassifikatsiya-turistskih-resursov-turistskaya-industriya – Назва з екрану.

Грибон В.Г. Валеологія: [Електронний ресурс] / В.Г. Грибон – Режим доступу : https://pidru4niki.com/158407208058/meditsina/valeologiya.

Григан С.А. Перспективы применения логистического подхода в управлении туристической деятельностью / С.А. Григан // Физическая культура, здравоохранение и образование: материалы всероссийской научно-практической конференции памяти В.С. Пирусского. – Томск, ТГУ, 2009.

Гришин И.Ю. Оценка инновационного потенциала бальнеологической курортной территории / И.Ю. Гришин, Р.Р. Тимиргалеева // NovaInfo.Ru. 2016. Т. 3. № 47.

Данильчук В.Ф., Бовсуновская А.Я., Крапивина Г.А. Математическая модель определения приоритетных для восстановления рекреационных возможностей территорий и объектов // Вісник ДІТБ. – 2004. – № 8. – С. 32-39.

Донченко Л.М. Оцінка пляжних ресурсів для рекреаційного використання на прикладі Запорізького Приазов’я / Л.М. Донченко // Географія і сучасність: Зб. наук. пр. НПУ імені М.П. Драгоманова. – Вип. 13. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2005. С.129-135.

Лукин А.М. Модернизация логистической системы в туристических фирмах / Лукин А.М. // Экономическая наука сегодня: теория и практика : материалы V Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 3 дек. 2016 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016.

Павлова С.І., Кім Е.О. Екологізація готельного та ресторанного бізнесу: [Електронний ресурс] / С.І. Павлова, Е.О. Кім – Режим доступу : https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/21.-pr-my-ta-per-vy-roz-ku-tur-mu-s.-4.pdf.

Рутинський М. Й. Класифікації та типології курортів / М. Й. Рутинський // Вісник Львівського університету. – Серія географічна. – 2007. – Вип. 34. – C. 236–246.

Смирнов І.Г. Логістика ресурсної бази туризму як запорука його сталого розвитку : [Електронний ресурс] / Смирнов І.Г. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/9._EISN_2007/Economics/21412.doc.htm.

Смирнов І.Г. Логістика туризму: комплексний підхід : [Електронний ресурс] / І.Г. Смирнов – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/22_NIOBG_2007/Economics/25102.doc.htm.

Смирнов І.Г. Логістика туризму: мезорівень (на прикладі регіонів України) / І.Г. Смирнов // Туристично-краєзнавчі дослідження: Зб. наук. пр. – Вип.6. – К., 2005. – С. 414-416.

Телюра Н.А. Теоретичні аспекти рекреаційного природокористування : [Електронний ресурс] / Н.А. Телюра – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/34934/19-Teljyra.pdf.

Туристичні ресурси. Поняття та сутність : [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://pidru4niki.com/15660721/turizm/turistichni_resursi – Назва з екрану.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.3.25

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-11