УТОЧНЕННЯ КРИТЕРІЮ БЕЗПЕКИ ПРИ АНАЛІЗІ РОЗВИТКУ РОЗРЯДНИХ ПРОЦЕСІВ В ТЕХНОЛОГІЇ ЗАПОВНЕННЯ НАФТОПРОДУКТАМИ ОБ'ЄМІВ

Автор(и)

  • Олег Леонидович Кириллов Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмирала Макарова https://orcid.org/0000-0002-8021-6340
  • Олександр Миколайович Фролов Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмирала Макарова https://orcid.org/0000-0003-2186-9488
  • Світлана Ростіславна Сєліверстова Херсонська державна морська академія https://orcid.org/0000-0003-1015-1593
  • Ігор Анатолієвич Сєліверстов Херсонський національний технічний університет

Ключові слова:

слабко-провідні заряджені рідини, критерій безпеки, квазістатичне поле, напруженість, замкнута екра-нована система

Анотація

У статті проведений аналіз вибору критерію безпеки технології транспортування слабко-провідних заряджених рідин (СПЗР) в замкнуті об'єми. Така технологія, має регулюючі елементи і завжди містить аналіз якого-небудь параметра, як критерій технології, що обслуговується. Дана технологія вимагає точності діагностування, оскільки пов'язана з фізичними процесами генерації заряду статичної електрики в устаткуванні. Вимога точного діагностування цієї величини ставить перед розробником завдання вибору оптимального критерію - вимірюваного параметра, за  яким генерується реальна величина управління параметрами технології транспортування при зміні лінійних розмірів об'єкту діагностування і відстані від датчика до точок діагностики. Процес діагностування накопичення енергії електростатичного поля у танку, стає вирішальним, при застосуванні різних режимів заповнення потоку нафтопродуктів. Оскільки аналізу і виміру піддається динамічний рух зарядів рідини, то слід аналізувати квазістатичне поле, що містить нерівномірний розподіл зарядів.

Моделювання показує необхідність уточнення критерію аналізу розвитку розрядних властивостей на поверхні слабко-провідних заряджених рідин в замкнутій, екранованій системі. Підхід, що пропонується, спрощено реалізує розташування устаткування і отримання даних для управління системою заповнення об’ємів. Сучасний критерій безпеки, потенціал  поверхні слабко-провідних заряджених рідин, має складність в реалізації, завдяки хвилюванню поверхні ридини, великій площі поверхні діагностування, глибині заповнення і віддаленості точок діагностування від датчиків. Новий підхід вимагає розробки нового методу або математичної моделі, де для кожного з нафтопродуктів, що транспортуються, будуть створені відповідні технічні або модельні засоби, що дозволяють визначити максимально безпечні параметри напруженості Еn поля замкнутого об'єму. Розробка, моделювання і конструювання потребують створення діагностики саме динамічної (квазістатичною) форми поля, що повинно бути пов'язано з фізичною моделлю поглинання і виділення енергії об'єму слабко-провідних заряджених рідин.

Біографії авторів

Олег Леонидович Кириллов , Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмирала Макарова

к.т.н., доцент кафедри автоматики та електроустаткування

Олександр Миколайович Фролов , Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмирала Макарова

к.т.н., доцент кафедри автоматики та електроустаткування

Світлана Ростіславна Сєліверстова , Херсонська державна морська академія

к.т.н., доцент кафедри експлуатації суднового електрообладнання і засобів автоматики

Ігор Анатолієвич Сєліверстов , Херсонський національний технічний університет

к.т.н., доц., декан факультету Інженерії та транспорту

Посилання

Кириллов О.Л. Исследование и автоматизация безопасного транспортирования нефтепроду-ктов: [Монография ч-I] / О.Л. Кириллов – Херсон: ХНТУ, 2017. – 413 с.

Галка В.Л. Электростатическая безопасность нефтеналивных судов и кораблей. / В.Л. Галка. – СПб.: Элмор. 1998. – 188с.

Максимов Б.К., Обух А. А., Тихонов А.В. Электростатическая безопасность при заполнении резервуаров нефтепродуктами. М.: Энергоатомиздат, 1989. – 154с.

Галка В.Л., Шигловский К.Б. Вопросы электростатической защиты танкеров // Судострое-ние. №10. 1993 г.

Критерий электростатического воспламенения: материалы Международной конференции по статическому электричеству, Лондон, декабрь, 1977г.: Лондонский институт физики, 1977г. - 150с.

ОСТ 5. 6186-83. Защита нефтеналивных судов от статического электричества. Технические требования.

РД31. 81. 21. 94. Руководство по электрической безопасности нефтеналивных судов.

Галка В. Л. Техническая диагностика в задачах электростатической защиты грузовых систем нефтеналивных судов: Учеб. пособ. СПб. Академия судостроения. 1998 г.

Френкель Я.Н. К теории электрического пробоя в диэлектриках и электронных полупровод-никах. ЖЭТВ. 1998. т.8.

Полянский B.A., Файззулин P.T., Панкратьева И.Л., Сахаров В.И. Численное моделирование электрогидродинамического течения слабопроводящей жидкости в канале при наличии инжекции заря-да в поток // Доклады IV Международной конференции "Современные проблемы электрогидродинамики и электрофизики жидких диэлектриков". СПб.,1996. С. 121-129.

Миротворский В.О. Стишков Ю.К. Влияние приэлектродных реакций на распределение элек-трических характеристик системы электроды - жидкий диэлектрик (численный эксперимент) // Совре-менные проблемы электрогидродинамики и электрофизики жидких диэлектриков: Тезисы докладов III Междунар. Конф. 28 июня - 1 июля. Петродворец. - СПб. 1994. с. 94.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.4.3

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28