РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

Ключові слова:

Українська держава, регіональна політика, розвиток сільських територій, децентралізація влади, місцеве самоврядування, громадянське суспільство

Анотація

У дослідженні розглядаються принципи державної регіональної політики та практичні аспекти публічного управління в інноваційному розвитку сільських територій на сучасному етапі становлення Української держави. Виокремлюються основні принципи дослідження місця і ролі сільських територіальних громад у розвитку територій. Визначаються теоретико-методологічні основи публічного управління розвитком сільських територій на інноваційних засадах у сучасних умовах економіко-адміністративного управління. Установлюється, що для досягнення мети інноваційної політики публічного управління сільською територією першочерговим завданням є формування пріоритетів стратегічної діяльності. Наголошено, що ефективну стратегію державної регіональної політики буде можливо розробити лише після проведення чергового перепису населення (лютий 2023 року), систематизації демографічних та економічних тенденцій. При цьому слід відмовитися від ідеї угод між Кабінетом Міністрів України та обласними радами. Замість того, органи місцевого самоврядування мають мати можливість ініціювати проєкти розвитку окремих територій, а кінцеве рішення має ухвалювати Уряд, що відповідає за формування державної регіональної політики. Крім того, треба відмовитися від ідеї запровадження будь-яких податкових пільг, що мають прив’язку до окремих територій. На сьогодні вже розробляються принципові заходи політики публічного управління інноваційним розвитком сільських територій. У статті резюмується, що політика публічного управління розвитком сільських територій має ґрунтуватися на концентрації зусиль і коштів, спрямованих на інноваційний розвиток інституту місцевого самоврядування як основи розвитку сільських територій.

Біографії авторів

Іван Петрович Лопушинський , Херсонський національний технічний університет

д.держ.упр., професор, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування

Вікторія Дмитрівна Філіппова , Херсонський національний технічний університет

д.держ.упр., професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування

Руслан Миколайович Плющ , Херсонський національний технічний університет

д.держ.упр., доцент, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування

Посилання

Белей С.І. Розвиток сільських територій в умовах децентралізації. Ефективна економіка, 2021. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2021_1_33

Белявцева В.В. Становлення інституту місцевого самоврядування в Україні та його вплив на розвиток територій . Проблеми системного підходу в економіці, 2019. Вип. 1 (1). С. 58-64. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2019_1(1)__11

Готра В. В., Ковач А. Я. Вплив процесу децентралізації на розвиток сільських територій. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка, 2021. Вип. 1. С. 30-37. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2021_1_5

Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін.; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. К.: НАДУ, 2010. 820 с.

Енциклопедія державного управління: у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. Т. 5.: Територіальне управління / наук.-ред. колегія О. Ю. Амосов (співголова), О. С. Ігнатенко (співголова) та ін.; за ред. О. Ю. Амосова, О. С. Ігнатенка, А. О. Кузнецова. Х.: Вид-во ХарРІДУ НАДУ «Магістр», 2011. 408 с.

Мельник В., Добіжа Н., Погріщук О. Економічний розвиток сільських територій у концепції формування конкурентоспроможності регіонів. Вісник Тернопільського національного економічного університету, 2019. Вип. 1. С. 70-80. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2019_1_8

Приліпко С.М. Інноваційний розвиток обслуговуючої кооперації сільських територій: публічноуправлінський аспект. Державне управління та місцеве самоврядування, 2018. Вип. 2. С. 102-108. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2018_2_16

Приліпко С.М. Публічне управління розвитком територій на основі реалізації проєктів державно-приватного партнерства на засадах сталого розвитку. Державне управління: удосконалення та розвиток, 2020. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2020_2_4

Про засади державної регіональної політики: Закон України від 05 лютого 2015 року № 156-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text

Про особливості стимулювання регіонального розвитку: проєкт Закону, зареєстрований у Верховній Раді України, реєстраційний № 5649 від 10 червня 2021 року URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72199

Талавиря М. П., Горай А. О. Розвиток сільських територій в умовах децентралізації. Економіка АПК, 2018. № 11. С. 75-79. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2018_11_11

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.4.19

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28

Номер

Розділ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ