ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АПК УКРАЇНИ

Автор(и)

Ключові слова:

сталий розвиток, аграрне виробництво, соціально-економічне зростання, природні ресурси

Анотація

У статті досліджуються теоретико-методологічні засади сталого розвитку АПК України. Доведено, що стабільність сучасного суспільства значною мірою визначається характером аграрного виробництва, що, будучи одним з основних видів економічної діяльності, забезпечує людство продовольством. У процесі дослідження встановлено, що нині для умов України одним з найбільш важливих напрямів перетворення аграрного виробництва є концепція сталого розвитку сільського господарства, відповідно до якої сільське господарство повинно одночасно задовольняти потреби суспільства в продовольстві, забезпечувати високий рівень життя населення і не завдавати шкоди навколишньому середовищу. Досліджується ретроспектива виникнення терміну «сталий розвиток». У контексті даного дослідження є підстави вважати, що проблема сталого розвитку поєднує в собі три важливих взаємозумовлених аспекти – соціально-економічний, природничий та технолого-технічний. На основі теоретичних узагальнень, здійсненних у дослідженні, доведено, сталий розвиток покликаний враховувати вимоги екологічних циклів та ефективно відновлювати їх. Оскільки АПК є однією з найважливіших складових загальноекономічної системи, сталість його розвитку багато в чому визначає характер функціонування соціально-економічної системи в цілому. Доведено, що стале функціонування АПК – сформований за конкретний історичний період спосіб взаємодії суспільства і навколишнього природного середовища, який відображає рівень розвитку суспільства, специфіку задоволення суспільством своїх потреб та сприяє відтворенню наявних природних ресурсів. У найбільш загальному вигляді основне завдання сталого розвитку АПК полягає у забезпеченні динамічного соціально-економічного зростання, збереженні навколишнього природного середовища і раціональному використанні природно-ресурсного потенціалу з метою задоволення потреб нинішнього і майбутніх поколінь шляхом побудови високоефективної економічної системи.

Біографії авторів

Роман Володимирович Морозов , Херсонський державний аграрно-економічний університет

д.е.н., проф. кафедри менеджменту та інформаційних технологій

Ольга Григорівна Морозова, Херсонський державний аграрно-економічний університет

к.е.н., доц. кафедри економіки та фінансів

Посилання

Геєць В. М. Реструктуризація економіки в контексті переходу України на принципи сталого розвитку / В. М. Геєць // Проблеми сталого розвитку України. 1998. С. 47–56.

Данилишин Б. М. Економіка природокористування : підручник / Данилишин Б. М., Хвесик М. А., Голян В. А. К. : Кондор, 2010. 465 с.

Дорогунцов С. І. Проблеми і перспективи сталого розвитку України / С.І. Дорогунцов, Б.М. Данилишин // Проблеми сталого розвитку України. 1998. С. 57 –68.

Кондратьев К. Я. Перспективы развития цивилизации: многомерный анализ / Кондратьев К. Я., Крапивин В. Ф., Савиных В. П. М. : ЛОГОС, 2003. 576 с.

Костюк П. Вступне слово / П. Костюк // Проблеми сталого розвитку України. 1998. С. 7–9.

Кропивко М. Екологічна диверсифікація використання сільськогосподарських земель в Україні / М. Кропивко, О. Ковальова // Економіка України. 2010. № 7. С. 78–85.

Кухар В. П. До питання переходу України на принципи сталого розвитку/ В. П. Кухар // Проблеми сталого розвитку України. 1998. С. 10–19.

Медоуз Д. Пределы роста. 30 лет спустя : учеб. пособ. для вузов / Медоуз Д., Рандерс Й., Медоуз Д. ; пер. с англ. Е. С. Оганесян. М. : Академкнига, 2007. 342 с.

Попова О. Л. Сталий розвиток агросфери України: політика і механізми / Ольга Леонтіївна Попова ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. К., 2009. 352 с.

Попова О. Л. Основні цілі сталого розвитку АПК України та проблеми раціонального формування його ресурсного потенціалу / О. Л. Попова // Проблеми формування ресурсного потенціалу сталого розвитку АПК : зб. наук. праць / НАН України. – Ін-т економіки. редкол.: В.М. Трегобчук та ін. – Київ, 2003. 112 с.

Прадун В. П. Сталий розвиток регіональних агропромислових комплексів / Прадун В. П. ; відп. ред. В. М. Трегобчук. К., 2005. 256 с.

Хвесик М. А. Інституціональна модель природокористування в умовах глобальних викликів : [монографія] / М. А. Хвесик, В. А. Голян. К. : Кондор, 2007. 480 с.

Daly. H. Economics in a full world / Daly H. // Scientific american. 2005. Vol. 293, № 3 (Sept.). Р. 78–85.

United Nation. Agenda XXI: Programme of action for sustainable development. UN Puplication, 1992. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Prvs/2009_1/0044.pdf

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2022.1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-08