ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПАСАЖИРСЬКИМИ ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ У ПРИМІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

Автор(и)

Ключові слова:

механізм управління, пасажирські перевезення, приміське сполучення, державне регулювання, транспортне підприємство

Анотація

У даній роботі розглянуто особливості формування та застосування ефективного механізму управління пасажирськими перевезеннями у приміському сполученні. Відмічено, що закордонний досвід є яскравим прикладом економічної доцільності та суспільної необхідності застосування приміського пасажирського транспорту. Зазначено, що стимулювання підвищення мобільності населення за рахунок пасажирських перевезень в приміських зонах сприяє підвищенню показників внутрішнього валового та регіонального продукту в сучасних умовах.

Проведено SWOT-аналіз, відповідно до якого визначено основні пріоритети розвитку сфери приміського пасажирського транспорту в Україні. Подано визначення механізму управління пасажирськими перевезеннями у приміському сполученні як системи транспортування людей, яка повинна координуватися, контролюватися та регулюватися з боку держави. Представлено загальну схему механізму управління пасажирськими перевезеннями у приміському сполученні. Обґрунтовано, що його реалізація повинна базуватися на двох основних позиціях: координуючому впливі державного регулювання та участі приватного сектора, зокрема, в ролі транспортних підприємств, що здійснюють приміські пасажирські перевезення.

Визначено основні проблеми, які стримують зростання обсягів та якості попиту на приміські перевезення. Описано принципи, на основі яких повинні базуватися результативні управлінські дії у сфері приміських пасажирських перевезень. Відзначено, що ці принципи повинні виходити із потреби державного регулювання та координуючої і контролюючої ролі державних і місцевих органів влади. Аргументовано потребу створення транспортних підприємств, що здійснюють приміські пасажирські перевезення, завдяки яким можна вирішити проблему підвищення прибутковості приміських перевезень, зносу основних фондів та збільшення обсягу їх закупівель. Подано пропозиції щодо покращення якості транспортних послуг на основі функціонування механізму управління пасажирськими перевезеннями у приміському сполученні.

Біографія автора

Інна Андріївна Кара, Національний університет "Львівська політехніка"

к.т.н., асистент кафедри транспортних технологій

Посилання

Гудкова В. Оцінка ефективності збалансованого функціонування і розвитку підприємств сфери пасажироперевезень. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць. 2014. Вип. 1 (6). С. 62–66.

Дейнека О., Крихтіна Ю., Курбатов Є. Теоретичні основи державного регулювання транспорту. Держава та регіони: науково-виробничий журнал. Серія «Державне управління». 2018. Вип. 3. С. 63–68.

Дейнека О., Позднякова Л., Нестеренко А. Державне управління і адміністрування залізничного транспорту України. Державне будівництво. 2018. № 1. С.1–9.

Дода К. Реформа приміських пасажирських залізничних перевезень і розвиток регіонів. URL: https://cfts.org.ua/blogs/reforma_primiskikh_pasazhirskikh_zaliznichnikh_perevezen_i_rozvitok_regioniv_431 (дата звернення: 26.09.2021).

Дослідження факторів, що впливають на формування пасажиропотоків залізничних приміських перевезень у великих міських агломераціях / А. Поздняков та ін. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Транспортні системи і технології». 2016. Вип. 29. С. 261–276.

Задоя В. Удосконалення механізму управління залізничними пасажирськими перевезеннями у приміському сполученні: монографія. Дніпропетровськ: Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2015. 194 с.

Крихтіна Ю.О., Островерх Н.І., Седякін Ф.І. Державне забезпечення стабільного розвитку сфери залізничних пасажирських перевезень. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. Том 30 (69) № 4 2019. С. 76.-81

Матвієнко В. Механізм державного управління розвитком залізничної галузі в Україні: дис. … канд. наук. з держ. упр.: 25.00.02. Маріуполь, 2017. 256 с.

Овчиннікова В. Особливості державного регулювання розвитку залізничного транспорту України. Економіка та суспільство. 2017. № 12. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/12_ukr/20.pdf (дата звернення: 26.09.2021).

Філіппов В.Ю., Лазар В.А. Стратегії інноваційного розвитку міського пасажирського транспорту та їх реалізація. Економіка і суспільство Випуск № 13, 2017. С.754-760

Конституція України. Закон від 28.06.1996 № 254k/96-ВР. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/254-vr (дата звернення 15.09.2021р.)

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2022.1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-08