ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Автор(и)

  • Людмила Миколаївна Назаренко Херсонський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» https://orcid.org/0000-0001-7949-6923

Ключові слова:

кадрова політика, орган правління освітою, заклад освіти

Анотація

У статті розглядаються теоретичні засади кадрової політики у сфері освіти на місцевому рівні. На основі аналізу останніх наукових досліджень, нормативно-правових актів, освітньої практики визначено, що кадрова політика - це стратегічна діяльність органу управління освітою, спрямована на забезпечення планування, прогнозування,  формування, професійного розвитку й раціонального використання кадрів у системі освіти. Автором сформульовано мету кадрової політики, яка у внутрішньому напрямі здійснення функції націлена на формування й ефективне використання людських ресурсів, зміцнення трудового потенціалу, мотивацію та стимулювання посадових осіб місцевого самоврядування та інших фахівців управління, а в зовнішньому - на забезпечення в підпорядкованих  закладах освіти вимог трудового законодавства, інших законодавчих і нормативно-правових актів у сфері освіти з метою розвитку кадрового потенціалу освіти. Подано класифікацію принципів кадрової політики: науковості,  послідовності, системності, законності, справедливості, рівності, адаптованості, функціональної інтегрованості, корпоративності, структурованості, які забезпечують демократизацію управління кадрами, оптимізацію використання кадрового потенціалу та завдяки яким вибудовується взаємодія органу управління освітою з керівниками закладів освіти. Викладено структуру кадрової політики, яка містить компоненти: кадрове планування та прогнозування, формування трудового колективу, навчання персоналу, оцінювання діяльності трудового колективу; за кожним із них конкретизовано певні управлінські дії. Визначено процедури втілення кадрової політики, акцентовано увагу на досвіді і проблемах їх застосування. Досліджено, що кадрова політика може бути активною або пасивною; виокремлено критерії прояву того чи іншого її типу. З’ясовано фактори впливу на розвиток кадрової політики (демографічний, фінансово-економічний, структурно-організаційний, матеріально-технічний, науково-методичний).  

Біографія автора

Людмила Миколаївна Назаренко , Херсонський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом»

д.пед.н., доц., завідувачка кафедри менеджменту та економіки

Посилання

Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс] - URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2145-19

Закон України «Про повну загальну середню освіту» [Електронний ресурс] - URL:

Професійний стандарт керівника (директора) закладу дошкільної освіти [Електронний ресурс]. URL https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/profesijnij-standart-kerivnik-direktor-zakladu-doshkilnoyi-osviti

Професійний стандарт керівника (директора) закладу загальної середньої освіти [Електронний ресурс]. URL //https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-profesijnij-standart-kerivnika-direktora-zakladu-zagalnoyi-serednoyi-osviti

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» [Електронний ресурс] - URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text

Витко Т.Ю. Державна кадрова політика України: сутність, сучасний стан і перспективи розвитку. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2016. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2016_1_5 (дата звернення: 10.02.2022).

Дороніна О. Кадрова політика як інструмент стратегічного розвитку закладу вищої освіти / О. А. Дороніна, М. Р. Рязанов. Економіка і організація управління. 2019. Вип. 1. С. 15-20 (дата звернення: 17.01.2022). DOI 10.31558/2307-2318.2019.1.2

Носик О.М. Людський капітал інноваційного розвитку: економічні основи відтворення : монографія. Х.: Вид-во «Точка», 2016. 490 с.

Чернишова Є.Р. Окремі аспекти реалізації кадрової політики у контексті стратегії розвитку навчальних закладів системи післядипломної освіти. Теорія та методика управління освітою : електрон. наук. фах. журн. ; № 7, 2011 р. URL: https://lib.iitta.gov.ua/7181/1/ (дата звернення: 18.02.2022).

Управління персоналом в органах публічної влади : навч. посіб. /

С. М. Серьогін, Є. І. Бородін, К. В. Комарова, Н. А. Липовська, Т. М. Тарасенко. Дніпро. : ДРІДУ НАДУ, 2019. 200 с.

Закон України «Про дошкільну освіту» [Електронний ресурс] - URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text

Наказ Міністерства освіти і науки України від 25 жовтня 2021 року № 1128 «Про затвердження Положення про педагогічну інтернатуру» [Електронний ресурс] - URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1670-21#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1190 «Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників [Електронний ресурс] - URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1190-2018-%D0%BF#Text

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26 серпня 2021 року № 930 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства освіти і науки» [Електронний ресурс] - URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1204-21#Text.

Нова школа у нових громадах : посібник з ефективного управління освітою в об’єднаних територіальних громадах / Сеїтосманов А., Фасоля О., Мархлєвскі В. К., 2017. 128 с.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2022.1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-08

Номер

Розділ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ