МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ

Автор(и)

Ключові слова:

цифровізація, державне управління, органи державної влади, методи цифровізації, великі дані.

Анотація

Стаття присвячена розкриттю методологічних аспектів розвитку цифровізації державних органів влади. Висвітлено проблематику щодо того, що суспільство перебуваючи в стані трансформації, заторкує всі сфери суспільного життя. Констатується, що застосування новітніх досягнень інформатики, обчислювальної й телекомунікаційної техніки є тими інноваційними можливостями задля ефективного керування державою та її економікою. Тому розвиток інформаційного суспільства в Україні та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери суспільного життя є одним з пріоритетних напрямів державної політики.

Описано, що стрімке збільшення обсягів інформації призвело до зростання значення наукових методів для обробки, класифікації, аналізу та синтезу інформації, які заслуговують особливої уваги у сферах державного управління.

Досліджено, що одним із дієвих засобів підвищення якості публічного управління є цифровізація (диджиталізація), яку слід розглядати з інструментальної точки зору, як механізм, що використовується для удосконалення публічного управління. Щодо ж стратегічного бачення та мети розвитку держави серед найбільш затребуваних технологій можна виокремити аналіз «великих даних». Розкрито перелік основних джерел «великих даних», які могли б бути використані для ухвалення управлінських рішень та фактори, які зумоавлюють необхідність якісної цифровізації державного управління.

Виявлено, що правильний аналіз та подання інформації стають обов’язковими чинниками для ухвалення ефективних державно-управлінських рішень, а вміння використовувати методи перевірки та аналізу інформації є важливою професійно-кваліфікаційною характеристикою сучасних керівників з державного управління. Адже, сучасні методи та підходи щодо цифровізації державних органів, в основному, зосереджуються на теоретичних аспектах аналізу і майже не містять практичного аналізу методологічних основ інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління.

Проаналізовано, що розглядаючи методи цифровізації не можливо не згадати про те, що вони перетинаються з методологією багатьох наук, таких як: соціологія, політологія, економіка, математика, логіка, інформатика, основи управлінської діяльності, а симбіоз цих методів дозволяє створювати різного роду моделі, що використовуються для формування управлінських рішень, у том числі й за допомогою систем підтримки ухвалення рішень чи експертних систем.

Біографія автора

Марія Володимирівна Хмельницька , Херсонський національний технічний університет

аспірантка кафедри державного управління і місцевого самоврядування

Посилання

Качний О. Законодавчі аспекти впровадження інформаційно-комунікаційних технологій – стратегічного напряму оптимізації державного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток: Електронне наукове фахове видання Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. 2015, №5. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=853

Дурман М. О. Інформаційний менеджмент як складова державної інформаційної політики. Вісник ХНТУ № 4(75), 2020 р. С. 141-150. URL: http://kntu.net.ua/ukr/content/download/82049/475757/file/Вісник%204%20(75)%20.pdf DOI: https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.4.17

Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи з питань е-урядування, прийнята 15.12.2004 р. URL: http://www.coe.int/T/E/Com/press/News/2004/20041216_REC_CM.asp

Захарова І. В., Філіпова Л. Я. Основи інформаційно-аналітичної діяльності [текст]: нав. посіб. К. «Центр учбової літератури», 2013. с.50

Котуков О., Кузнякова Т. Оволодіння основами інформаційно-аналітичної діяльності як запорука прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Інформаційна політика. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-2/doc/2/06.pdf

HM Government. Horizon Scanning Program. Emerging Technologies: Big Data. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachmendata/file//Horizon_Scanning_-_Emerging_Technologies_Big_Data_report.pdf

Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля: постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 № 391. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/391-98-%D0%BF#Text

Павленко П. М. Основи математичного моделювання систем і процесів Навчальний посібник, К.: Книжкове вид-во НАУ, 2013. 39с.

Ласкавий Д. В. Методичні рекомендації з написання курсових, дипломних і магістерських робіт: метод. рек. для студ. спец. «Історія», «Країнознавство» і «Міжнародні відносини». Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. 19 с.

Орлів М. С. Підготовка і прийняття управлінських рішень: навч.-метод. матеріали. К. НАДУ, 2013. с. 22

Варенко В. М. Інформаційно-аналітична діяльність: Навч. посіб. К.: Університет «Україна», 2014. 55 с.

Телешун С. О. Політична аналітика, прогнозування та політичні консультації. К. Вид-во Паливода А.В., 2001. 32с.

Андреева Е. А. Прогнозирование социально-экономического развития района на основе сценарно-аналитического подхода [Текст]: препринт. СПб, 1999. 9 с.

Марутян Р. Р. Методологічні основи інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток № 1, 2013. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2013_1_5

Дурман М. О., Дурман О. Л., Лінецька Я. М. Стан наукової розробленості проблематики запровадження інформаційних технологій у державне управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2022. № 1. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2600 DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.1

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2022.1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-08

Номер

Розділ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ