МЕДІАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ: ГУМАНІСТИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

Ключові слова:

медіація, правова суперечка, публічна адміністрація, угода, перемовини, медіатор, сторона.

Анотація

У статті в контексті утвердження верховенства права в Україні розглянуто проблеми впровадження медіації як засобу вирішення правових суперечок, зокрема й у галузі публічного управління, із визначенням гуманістичного характеру цієї процедури. Виявлено, що принцип верховенства права передбачає пріоритетність прав людини, правову справедливість, можливість доступу до суду, обов’язковість судового рішення для публічної влади, які співвідносні з етичними чеснотами – рівністю, совісністю, терпимістю, що й характеризують медіацію як сталий орієнтир у вирішенні правових суперечок. Акцентовано на використанні в термінологічному апараті медіації відповідника російському слову «спір», що використовується у правовому полі України, – терміна «суперечка», який відповідає національній природі права та сутності медіації.

З’ясовано, що крім сторін правової суперечки в процесі медіації бере участь посередник – медіатор, який наглядає за дотриманням процедури, глибоко не втручаючись у суперечку; може оцінювати позиції сторін, не впливаючи на вирішення конфлікту, а лише пропонуючи свою думку з приводу цього. Сторони мають у співпраці з ним і між собою, доводячи свою позицію, ліквідувати суперечку, що формує відчуття впевненості у справедливості кінцевого рішення. Зауважено, що публічна адміністрація в разі медіаційного вирішення адміністративного конфлікту перетворюється з керівної структури на клієнтську, стає рівною з приватними особами, а медіатор не дозволяє інтересам адміністративних органів стати над інтересами окремих осіб, що реалізує принцип належної турботи в діяльності публічної адміністрації.

Як висновок визначено, що процедура медіації характеризується гуманістичною природою, що відзначається конфіденційністю, мирним урегулюванням, погодженістю, рівністю сторін; можливістю контролювати всю процедуру й ухвалювати остаточне рішення, що відповідає принципам медіації – добровільності, конфіденційності, нейтральності, незалежності та неупередженості медіатора, самовизначення та рівності прав сторін, які за допомогою перемовин ухвалюють справедливе рішення.

Біографії авторів

Іван Петрович Лопушинський, Херсонський національний технічний університет

д. держ. упр., професор, завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету

Наталя Михайлівна Ковальська , Херсонський національний технічний університет

к. пед. н., доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету

Володимир Миколайович Демченко , Херсонський національний технічний університет

к. філол. н., доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету

Посилання

Конституція України. Ухвалена Верховною Радою України 28 червня 1996 року (остання зміна від 07 лютого 2019 року). Президент України. URL: https://www.president.gov.ua/documents/constitution

Мазаракі Н.А. Медіація в Україні: теорія та практика : монографія. Київ : Київський національний торгівельно-економічний університет, 2018. 276 с. DOI: http://doi.org/10.31617/m.knute.2018-1155

Бобровник С. В. Зміст і значення інституту верховенства права в умовах трансформації суспільства. Правова держава. 2008. Вип. 19. С. 66-73.

Фурман К. Верховенство права в адміністративному судочинстві України. Юридична Україна. 2013. № 4. С. 21–23.

Біцай А.В. Моделі медіації у світі та перспективи для України. Право і суспільство. 2013. № 6. С. 85-89.

Бородін Є.Є Медіація як основа громадянського діалогу: неоінституціональний аспект. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2016. Вип. 2(16). С. 1-13.

Кантор Н.Ю. Особливості медіації при розв’язанні адміністративно-правових спорів. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. № 2. С. 90-93.

Популярна юридична енциклопедія / В.К. Гіжевський, В.В. Головченко, В.С. Ковальський та ін. Київ: Юрінком Інтер, 2002. 528 с.

Маслова А.Б. Загальнотеоретична характеристика медіації та передумови її використання як процедури вирішення митних спорів. Правова позиція. 2021. № 3 (32) С. 10-16. DOI: http://doi.org/10.32836/2521-6473.2021-3.2

Сопільник Р. Л. Концептуальні основи судового права у рамках судової реформи в Україні. Kultura Bezpieczenstva. Nauka-Praktyka-Refleksje. Krakow, 2016 № 23. С. 260-267.

Супрун Г. Б. Характеристика загальноправових принципів процесу медіації та надання послуг у сфері медіації. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2018. №4 (109). С. 181–191.

Gap-Аналіз впровадження інституту медіації в Україні / Берт Маан, Ремко ван Рі, Аліна Сергєєва та ін. Київ, 2020. 71 с.

Словник української мови / Білодід І.К., Бурячок О.О. та ін. Київ: Наукова думка, 1978. 916 с.

Закон України «Про медіацію» від 16.11.2021, № 1875-IX. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-20#Text

Словник іншомовних термінів: тлумачення, словотворення та слововживання / С.Я. Ярмоленко. Харків: Фоліо, 2006. 623 с.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2022.1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-08

Номер

Розділ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ