ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

Ключові слова:

національна безпека України, інформаційна безпека, державне регулювання, адміністративно-правові аспекти регулювання, сектор безпеки.

Анотація

Стрімкий розвиток інформаційних технологій поступово перетворює світ. Водночас, переваги сучасного цифрового світу та розвиток інформаційних технологій призвели до нових загроз національній та міжнародній безпеці. Відомі випадки незаконного створення, збору, отримання, зберігання, використання, поширення інформації, незаконних фінансових операцій, крадіжок та шахрайства в Інтернеті. Різновидом загальної категорії «безпека» є поняття «національна безпека». Під національною безпекою слід розуміти захист особистості, суспільства і держави, національних цінностей, способу життя, життєво важливих інтересів від широкого спектру зовнішніх і внутрішніх загроз різних за своєю природою. Поняття «національна безпека» є динамічним, а не статичним явищем. Воно повинно постійно змінюватися, а отже, має змінювати свої адміністративні та правові аспекти.

Саме тому важливе місце у визначенні багатовимірного змісту досліджуваного поняття посідає адміністративно-правовий аспект, оскільки особливістю національної безпеки з адміністративно-правових позицій є те, що одна зі сторін адміністративно-правових відносин є відповідним носієм повноважень національної безпеки перед іншими суб'єктами цих відносин.

Адміністративно-правове регулювання, як різновид державного регулювання, є механізмом імперативно-нормативного регулювання діяльності організації. Це також передбачає управлінську діяльність суб’єктів та об’єктів та формування стабільного правового порядку їх функціонування.

Підсумовуючи вищесказане щодо адміністративно-правових аспектів національної безпеки України, можна констатувати, що ми окреслили основні напрямки розвитку системи; визначили, що підвищення ефективності діяльності сектору безпеки України може здійснюватися шляхом налагодження управлінської діяльності та вдосконалення нормативно-правової бази, яка, своєю чергою, регулюватиме правовідносини у сфері національної безпеки. Встановлено, що використання прогресивного світового та європейського досвіду має базуватися виключно на глибокому аналізі з урахуванням історичного розвитку кожної країни, її унікальних традицій і цінностей, а подальше міжнародне співробітництво має здійснюватися для безпеки та миру.

Біографії авторів

Ганна Володимирівна Коваль , Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

завідувач кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

Євген Васильович Кобко , Національна академія внутрішніх справ

доцент кафедри публічного управління  та адміністрування Національної академії внутрішніх справ, к. ю. н, доцент

Василь Андрійович Кобко , Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

професор кафедри профілактики пожеж та БЖД інституту державного

Посилання

Беззубов Д. О. Проблеми теорії публічного адміністрування в сфері забезпечення національної безпеки. Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія : Право. 2018. Вип. 5. С. 45-49

Гурковський М. П., Сидор М. Я. Поняття національної безпеки як адміністративно-правової категорії С.27 Соціально-правові студії. 2021. Випуск 2 (12). С. 26-32

Діордіца І. В. Адміністративно-правовий зміст національної системи кібербезпеки як складника системи національної безпеки України

Коваль Г. В. Самоосвіта як ефективний напрям розвитку професіоналізму державного службовця / Г. В. Коваль // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування, Херсон. 2018, № 2. [Електронний ресурс] – Режим доступу: file:///C:/Users/Home/Desktop/Самоосвіта%20держслужбовців.pdf

Конституція України [Текст]: офіц. текст: [прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р. К.: Мін-во Юстиції України, 2006. 124 с.

Moseiko, A. H. (2019). Natsionalna bezpeka Ukrainy yak obiekt publichnoho administruvannia [National security of Ukraine as an object of public adminis2019. Вип. 2 (86). С. 42-52., с. 44].

Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні: указ Президента України від 20 лютого 2006 р. № 140/2006// Офіційний вісник України. 2006. 7 березня. № 8, 39 с.

Про Національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VІІІ. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2469-19 Концепції (основи державної політики) національної безпеки України : Постанова Верховної Ради України від 16.01.1997 р. № 3/97-ВР.

Примаков К. Поняття та ознаки адміністративно-правового регулювання у сфері масової інформації в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 11. С. 145-150.

Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/3/97-%D0%B2%D1%80#Text

Концепція (основи державної політики) національної безпеки України: Постанова Верховної Ради України від 16.01.1997 р. № 3/97-ВР https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2469-19 [in Ukr.]

Законодавство України (Legislation of Ukraine). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3/97-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukr.].

Про Стратегію національної безпеки України : Указ Президента України від 12.02.2007 р. № 105/2007. https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2469-19 [in Ukr.]

Цибульник Н. Ю. Деякі питання сектора безпеки України як об’єкта адміністративно-правового регулювання. Право і суспільство. № 1 / 2021. Секція: адміністративне право і адміністративний процес, інформаційне право. С.151-157.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2022.1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-08

Номер

Розділ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ