СИСТЕМА ВИЩОЇ ОСВІТИ ІСПАНІЇ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ: ДЕРЖАВНОУПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

Ключові слова:

Болонський процес, національна система освіти в Україні, освіта в Іспанії, вища професійна освіта; структура вищої освіти; освітній досвід; університетська освіта.

Анотація

У статті закцентовано увагу на тому, що дальші соціально-економічні й політичні зміни в суспільстві, зміцнення державності України, входження її в цивілізоване світове співтовариство неможливі без модернізації системи вищої освіти, спрямованої на підготовку фахівців на рівні міжнародних вимог; доведено, що для Європи сьогодення потрібна консолідація зусиль наукової та освітянської громадськості й урядів країн Європи для істотного підвищення конкурентоспроможності європейської системи науки і вищої освіти у світовому вимірі, а також для підвищення ролі цієї системи в суспільних перетвореннях; наголошено, що попри досягнення освіти, які забезпечує нова соціополітична система України, вона, проте, ще не забезпечує потрібної якості; звертається увага на те, що чимало випускників закладів вищої освіти нашої держави ще не досягли належного рівня конкурентоспроможні на європейському ринку праці, що, своєю чергою, зобов’язує глибше аналізувати тенденції в європейській та світовій освіті; доведено, що реформування системи освіти України, її вдосконалення і підвищення рівня якості є найважливішою соціокультурною проблемою, яка значною мірою зумовлюється процесами глобалізації та потребами формування позитивних умов для індивідуального розвитку людини, її соціалізації та самореалізації в цьому світі; показано, що зазначені процеси диктують насамперед потребу визначення, гармонізації та затвердження нормативно-правового забезпечення в галузі освіти з урахуванням вимог міжнародної та європейської систем стандартів та сертифікації; проаналізовано особливості структури вищої освіти Іспанії, висвітлено загальну систему вищої освіти цієї європейської держави та її сучасний стан; зважаючи на те, що Україна знаходиться на шляху до європейських стандартів в освіті, нагальною потребою постає вивчення перспективного освітнього досвіду європейських країн, апробації та впровадження інноваційних педагогічних систем. Саме тому вивчення та аналіз системи вищої освіти Іспанії, та зокрема вищої професійної освіти, можуть надати значний приклад організації, удосконалення та поліпшення системи освіти в Україні.

Біографії авторів

Іван Петрович Лопушинський, Херсонський національний технічний університет

д.держ.упр., професор, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування

Вікторія Дмитрівна Філіппова , Херсонський національний технічний університет

д.держ.упр., професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування

Олена Іванівна Ковнір , Херсонський національний технічний університет

к.пед.н., доцент, викладач англійської мови Херсонського морехідного коледжу рибної промисловості

Посилання

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний ред. В. Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Європейський простір вищої освіти та Болонський процес: Навчально-методичний посібник / Т. М. Димань, О. А. Боньковський, А. Г. Вовкогон. – БНАУ, 2017. – Одеса.: НУ «ОМА», 2017. – 106 с.

Кобилянська І. В. Організація системи освіти в Іспанії. URL: http://www.uk.x-pdf.ru/5ekonomika/2377274-1-udk-37014460-organizaciya-sistemi-osviti-ispanii-kobilyanska-provedennya-strukturnoi-reformi-nacionalnoi-siste.php

Леснянська-Дощак А. С. Міжкультурні підходи до освіти європейських країн: Швейцарія, Франція, Іспанія [Електронний ресурс] / А. С. Леснянська-Дощак // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. - 2017. - Вип. 79 (3). - С. 24-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2017_79(3)__6

Медведєва О. Д. Особливості організації структури освіти в Іспанії // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – Вип. 3. – Бердянськ, БДПУ, 2016. – С. 127-132.

Пашков В. О. Політика у сфері вищої освіти Іспанії за часів диктатури Ф. Франко // Актуальні проблеми політики. 2020. Вип. 66. – С. 82-88.

Постригач Н. Історичні передумови децентралізації освіти Королівства Іспанія [Електронний ресурс] / Н. Постригач // Порівняльно-педагогічні студії. - 2012. - № 4. - С. 49-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppstud_2012_4_10

Про вищу освіту: Закон України від 01 липня 2014 року № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору): Закон України від 7 лютого 2019 року № 2680-VIII. URL : https://ips.ligazakon.net/document/view/t192680?an=8&ed=2019_02_07.

Про освіту: Закон України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Сапицька О. М. Освіта в Іспанії за часів диктатури Франциско Франко [Електронний ресурс] / О. М. Сапицька, С. А. Золотар // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2017. - № 1. - С. 93-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2017_1_16

Спільна декларація міністрів освіти Європи «Європейський простір у сфері вищої освіти», Болонья, 19 червня 1999 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_525#Text

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2022.1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-08

Номер

Розділ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ