ПОСЛУГА ЯК СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ І УПРАВЛІННЯ ОЗДОРОВЧИМ ТУРИЗМОМ

Автор(и)

Ключові слова:

послуга, виробництво, споживання, цінність, оздоровчий туризм, управління

Анотація

В статті проведено дослідження щодо сутності категорії «послуга», яка розглядається як системоутворюючий фактор розвитку оздоровчого туризму. На основі узагальнення закордонних й вітчизняних теоретичних досліджень виділено взаємозв’язки та відмінності визначень і встановлено, що послугу необхідно розглядати як економічний феномен, суспільний феномен, соціальний феномен і об’єкт управління з відповідним змістовним наповненням. Визначено складові послуги, як предмета споживання, до яких віднесено: результати послуги, процес обслуговування і його характеристики, фізичне оточення й система доставки послуги, зовнішній вигляд і поведінка сервісного персоналу й інших споживачів, час надання послуги.

З метою встановлення специфічних властивостей послуги, як фактору розвитку і управління оздоровчим туризмом розглянуто модель складових послуги, яку запропоновано доповнити характеристикою, що пов'язана з особливостями створення значимої цінності для споживача. Запропоновано складові послуги як об'єкта управління доповнити властивістю «час», необхідним для одержання доступу до послуги й для надання послуги в цілому, що у свою чергу можна розглядати як додаткову вигоду від одержання послуги.

На основі уточненого поняття «послуга оздоровчого туризму», виділено її властивості, до яких віднесено: соціальні (оздоровчо-профілактичні, оздоровчо-лікувальні функції), суспільні (формування всебічно й гармонійно розвиненої особистості, благоустрій середовища) та економічні функції (реалізація фінансових завдань приватних підприємств, організацій, збільшення доходів бюджетів різних рівнів управління та ін.); загальні ознаки і відмінні ознаки, що формують рівень цінності послуги в певний момент часу; змістовне наповнення, що дозволяє розділити послуги за оздоровчо-профілактичним та оздоровчо-лікувальним напрямами та створити рівень задоволеності споживача

Біографії авторів

Наталія Вікторівна Шандова, Херсонський національний технічний університет

д.е.н., зав. кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки

Алла Василівна Тарасюк, Херсонський національний технічний університет

к.е.н., доц. кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки 

Посилання

Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия : учебник для вузов. Москва : ИНФРА-М, 1999. 803 с.

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. Москва : «Академия», 1999. 476 с.

Берри Л. Особенности маркетинга услуг. Маркетинг услуг. 2006. №3(7). С. 250–258.

Бурило Ю. П. Особливості розмежування інформаційних та інформаційно-інфраструктурних робіт і послуг. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. Ужгород, 2013. Вип. 22. Ч. І. Т. 2. С. 11–14.

Ворачек Х. О состоянии "теории маркетинга услуг". Проблемы теории и практики управления. 2002. №1. С. 99-103.

Генеральна угода про торгівлю послугами. URL : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=981_017.

Класифікація видів економічної діяльності (ДК 009:2010) : наказ Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. № 457. URL : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN19567.html

Котлер Ф. Основы маркетинга. Москва : Бизнес-Книга, 1995. 698 с.

Про затвердження Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об’єктів природно-заповідного фону України : наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 22.05.2009 р. №330. URL : http://rada.gov.ua.

Про захист прав споживачів : Закон України від 12.05.1991. № 1023-ХІІ Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 30. Ст. 379.

Управление и организация в сфере услуг./ К. Хаксевер и др.; под ред. В.В. Кулибановой. Санкт-Петербург : Питер, 2002. 752 с.

Федорченко Н. В. До питання про предмет договору про надання послуг. Держава і право. 2014. № 66. С. 165–173.

Шаркова Г. Ю. Науково-теоретичні підходи до встановлення ознак послуги як об’єкта цивільних прав. Держава та регіони. 2013. № 1. С. 123–128.

Edvardsson B., Enquist B., Johnston R. Co-creating Customer Value through Hyperreality in the Pre-purchase Service Experience. Journal of Service Research. 2005. Vol. 8. №. 2. Р. 149–161.

Gronroos C. A service quality model and its marketing implications. European Journal of Marketing. 1984. Vol. 18. № 4. Р. 36–44.

Judd R.C. The Case for Refining services. Journal of marketing. 1964. January. Р.59.

Makarenko S., Oliinyk N., Danko V., Kaplina Y. Formation of an Innovative Competitiveness Management System of the Enterprise: On the Case of Ukraine’s Healthcare. Journal of Economics and Management Sciences, 2020. vol. 3, no. 1, p. 1-12.

Shandova N., Bylym O. Conceptual approaches to the development of health tourism. The scientific heritage. 2019. № 37. P. 5–18.

Shandova N., Voskresenskaya E., Sofiienko A. Innovative Approach to the Formation of a System of Strategic Marketing Management of Tourism Enterprises in Conditions of Market Uncertainty. TEM Journal. Vol.9. № 3. August 2020. P. 1076-1087

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.2.27

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-08