ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ ТА ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОДИН З НАПРЯМКІВ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ПРАЦІ

Автор(и)

  • Інна Миколаївна Геращенко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Ключові слова:

стратегічне планування, конкурентоспроможність людських ресурсів, конкурентоспроможність підприємств, ринок праці

Анотація

У статті досліджено питання взаємозв’язку конкурентоспроможності людських ресурсів та підприємств  як один з напрямків стратегічного планування діяльності підприємства на ринку праці. На основі виявлених тенденцій ринку праці, в частині конкурентоспроможності суб’єктів господарювання на державному, регіональному та внутрішньокорпоративному рівнях, сформульовано причини розбалансованості між конкурентоспроможністю підприємств та людських ресурсів на ринку праці: високий рівень еміграції освіченої та інтелектуальної частини працездатного населення, особливо за часи незалежності України; непрестижність робітничих професій у суспільстві та особливо серед молоді, що пов’язано з безліччю чинників; орієнтація більшості навчальних закладів на теоретичне навчання, що виявляється у розбалансованості компетентностей; формальне функціонування механізму співпраці між роботодавцями та освітніми установами; низький рівень впровадження результатів наукових досліджень в діяльність підприємств; використання традиційних, а іноді навіть застарілих технологій навчання в освітньому процесі при підготовці майбутніх фахівців та робітників; відсутність повної та достовірної інформації щодо кон’юнктури ринку праці, адже служба зайнятості охоплює лише офіційний сектор, залишаючи поза увагою тих, хто самостійно шукає роботу без звернення за державною допомогою; низький рівень конкурентоспроможності підприємств як роботодавців на ринку праці, які акумулюють такі економічні ресурси, як матеріальні, фізичні, фінансові, інформаційно-комунікаційні, що виступають основою для формування умов праці персоналу, розкриття їх професійно-кваліфікаційного, творчо-креативного, особистісного потенціалу. Розроблена модель комплексна гармонізації взаємозв’язку  конкурентоспроможності людських ресурсів та підприємств як одного з напрямків стратегічного планування діяльності підприємства на ринку праці.

Біографія автора

Інна Миколаївна Геращенко, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

к.е.н., доцент кафедри менеджменту, логістика та інновацій

Посилання

Большой энциклопедический словарь URL: http://www.vedu.ru/bigencdic/.

Геращенко І. М. Конкурентоспроможність підприємства та людських ресурсів: визначення та взаємозв’язок. Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 24-25 березня 2016 р.). Х.: ВД «НТМТ», 2016. С. 146–148.

Геращенко І. М., Ястремська О. М. Методичний інструментарій узгодження рівнів конкурентоспроможності людських ресурсів та підприємства на ринку праці. Бізнес Інформ. 2016. № 2. С. 227–233.

Діщенко Т. В. Персонал підприємства як важливий елемент конкурентоспроможності підприємства. Управління розвитком: зб. наук. статей. Х.: ВД «ІНЖЕК», 2013. № 23. С. 3–5.

Лісогор Л. С. Оцінка конкурентоспроможності робочої сили у контексті формування конкурентного середовища на ринку праці. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum /prvs/2007_2/0635.pdf.

Майстер Л. А. Поняття конкурентоспроможності персоналу та фактори його формування. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. № 4. С. 222–229.

Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений. URL: http://www.ozhegov.com/words.

Офіційний сайт Держкомстату України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Семикіна М. В. Соціально-економічна мотивація конкурентоспроможності у сфері праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук: спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика». К., 2004. 32 с.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.2.31

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-08