ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ СПІВПРАЦІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ З ОРГАНІЗАЦІЯМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Автор(и)

  • Світлана Вікторівна Сорока Чорноморський національний університет ім. Петра Могили https://orcid.org/0000-0003-2022-0388
  • Світлана Володимирівна Лізаковська Військово-морськa академія ім. Героїв Вестерплатте, м. Гдиня, Республіка Польща https://orcid.org/0000-0002-1524-2673

Ключові слова:

активізація, взаємодія, громадська думка, громадянське суспільство, делегування, інститут, інституціоналізація, комунікація, механізми взаємодії.

Анотація

У статті аналізується поняття «інституціоналізація» та надано оцінку стану розвитку взаємодії організацій громадянського суспільства з органами публічного управління. Аналіз актуального стану громадянського суспільства в Україні свідчить про існуючі проблеми у сфері ефективної співпраці з органами влади, які гальмують подальше зростання громадської активності та перешкоджають ефективному використанню громадських організацій для захисту прав та реалізації законних інтересів громадян. Тому в Україні існує потреба у виробленні механізмів ефективної взаємодії держави та громадянського суспільства, оскільки органи публічного управління, співпрацюючи з інститутами громадянського суспільства, в такий спосіб можуть підвищувати результативність своєї діяльності та рівень довіри громадян до влади.

Вивчено різні підходи науковців до визначення проблем ефективної співпраці органів публічного управління з громадянським суспільством, а також визначено основні принципи і форми такої взаємодії. Взаємодія органів публічного управління з ОГС має здійснюватись на засадах гласності, відкритості та прозорості. У результаті діалогу між суб’єктами відбувається і взаємовплив, і конструктивна співпраця. Завдяки цьому процесу між владою та громадянами стає можливим контроль громадськості за діяльністю органів публічного управління, тобто в процесі взаємодії влада має намагатися досягнути консенсусу у відносинах і застосовувати для цього різноманітні механізми та форми з метою задоволення потреб громадян, народу як суверена влади.

Надано оцінку існуючим механізмам взаємодії органів публічної влади з недержавними організаціями. Побудова ефективних партнерських відносин між громадянами і органами публічної влади передбачає постійний аналіз проблем, оцінку проблем та інтересів, розвитку взаємодії, співробітництва і взаємної відповідальності; налагодження двостороннього зв’язку, спрямованого на спільний пошук шляхів вирішення найактуальніших проблем; забезпечення довіри з боку громадян до влади. Запропоновано форми взаємодії організацій громадянського суспільства з органами влади.

Біографії авторів

Світлана Вікторівна Сорока , Чорноморський національний університет ім. Петра Могили

 д.н. з держ. упр., професор

Світлана Володимирівна Лізаковська , Військово-морськa академія ім. Героїв Вестерплатте, м. Гдиня, Республіка Польща

к. н. з держ. упр., доцент, викладач Військово-морської академії імені Героїв Вестерплатте в Гдині, Республіка Польща

Посилання

Взаємодія держави та інституцій громадянського суспільства: роз’яснення Міністерства юстиції України від 03.02.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/n0018323¬11.

Взаємодія органів державної влади та громадянського суспільства / за наук. ред. д-ра соц. наук, проф. Ю. П. Сурміна, д-ра iст. наук, проф. А. М. Михненка; авт. кол. : Ю. П. Сурмін, А. М. Михненко, Т. П. Крушельницька та ін. – К. : НАДУ, 2011. – 388 с.

Громадянське суспільство України: сучасні практики та виклики розвитку : аналіт. доповідь / [Яблонський В. М., Андріученко Т. В., Бекешкіна І. Е. та ін.]; за заг. ред. О. А. Корнієвського, Ю. А. Тищенко, В. М. Яблонського. – К. : НІСД, 2018. – 128 с.

Колосовська І. І. Формування ефективної моделі партнерства інститутів публічної влади та громадянського суспільства / І. І. Колосовська // Збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 45 «Ефективність державного управління» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2015_45_21.

Концепція взаємодії держави з громадянським суспільством (Проект) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/document/44502581/Proekt_Conc.doc

Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 роки : Указ Президента України від 26 лютого 2016 р. № 68/2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.president.gov.ua/documents/682016-19805

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д. Норт. – М. : Фонд экон. кн. «Начала», 1997. – С. 17.

Питання сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні : Указ Президента України від 25 січня 2012 р. № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/2012

Розвиток громадянського суспільства в Україні : аналіт. доп. / В. М. Яблонський, П. Ф. Вознюк, Д. М. Горєлов [та ін.]; за ред. О. А. Корнієвського, М. М. Розумного. – К. : НІСД, 2015. – С. 51.

Скакун О. Ф. Теорія права і держави / О. Ф. Скакун; пер. з рос. – Х.: Консум, 2001. – 656 с.

Співпраця органів влади та інститутів громадянського суспільства у сфері державної молодіжної політики в Україні : наук. розробка / авт. кол. : Є. І. Бородін, І. В. Хохрякова, Т. М. Тарасенко та ін. – К. : НАДУ, 2012. – 56 с.

Сурмін Ю. П. Концептуально-методологічні підходи осмислення сутності й тенденцій розвитку державної служби / Юрій Сурмін // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2007. – Вип. 1 (16). – С. 354–363.

Турій О. В. Окремі аспекти взаємодії організацій громадянського суспільства з органами державної влади як фактор розвитку громадянського суспільства / О. В. Турій // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2017. – № 8.

Щодо активізації взаємодії організацій громадянського суспільства із органами державної влади. Аналітична записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/881.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.2.20

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-08

Номер

Розділ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ