ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ЇХНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Автор(и)

Анотація

Стаття містить інформацію про важливість розвитку в особистості різних компетентностей, що у подальшому сприятимуть вирішенню низки проблем, які стосуються тієї чи іншої сфери життєдіяльності людини. Зазначено про те, що заклади освіти у своїй роботі мають спиратися на компетентністний підхід, завдяки якому індивід набуде необхідних знань, умінь, навичок, установок, цінностей. Окреслено значення розвитку професійної компетентності, зокрема у студентської молоді,. Звернено увагу на роль занять з фізичного виховання у розвитку професійної компетентності студентів. Вказано, що фізичне виховання має закласти основи фізичного і морального здоров'я, вдосконалити фізичну і психічну підготовку до активного життя і майбутньої професійної діяльності на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного вдосконалення.

Проаналізовано сучасний стан проблеми, роботи науковців за цією проблематикою, що свідчить про достатній рівень розкриття питання вченими, але деякі аспекти підвищення рівня фізичної підготовленості студентів та її вплив на розвиток професійної компетентності ще потребують уточнення. Подано матеріал про важливість підвищення рівня фізичної підготовленості як основи для розвитку професійних знань, умінь, навичок, установок майбутніх працівників і зазначено, що професійна діяльність передбачає наявність у людини міцного здоров’я, тому у практиці підготовки студентів закладів вищої освіти критерієм ефективності занять з фізичного виховання є фізична підготовленість людини.

Зроблено висновок, що професійно-прикладний напрям зорієнтований на використання засобів фізичної культури і спорту в підготовці до роботи за обраною спеціальністю, що сприяє ефективному розвитку професійної компетентності студентської молоді.

Біографія автора

Ігор Євгенович Шупік, Херсонський національний технічний університет

к.т.н., доц., доц. кафедри фізичного виховання

Посилання

Архипова С.П. Професійна компетентність соціального працівника в структурі його професіоналізму. Розвиток особистості в полікультурному освітньому просторі. Збірник. матеріалів Міжнародного конгресу – ІV Слов’янські пед. читання. Черкаси: Вид-во ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2005. С. 207-208.

Васкан І. Стан фізичної підготовленості підлітків URL: https://core.ac.uk/download/pdf/229326507.pdf (дата звернення 27.05.2021)

Волков В.Л. Основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентської молоді. Київ: Знання України, 2004. – 82с.

Гушлевська І. Поняття компетентності у вітчизняній та зарубіжній педагогіці. Шлях освіти. 2014. № 3. С. 22-24.

Життєва компетентність особистості: науково-методичний посібник / За ред. Л.В. Сохань, І.Г. Єрмакова, Г.М. Несен. Київ: Богдана, 2003. 520 с.

Лахманюк Т. В., Горборуков В. М. Загальна фізична підготовка як складова гармонійного розвитку майбутніх фахівців URL:http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/8145/Lakhmanyuk_Zagalna_fizychna_pidgotovka.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення 27.05.2021)

Пилипей Л. П. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів: монографія/ Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. 312 с.

Фізичне виховання студентів URL:https://pidru4niki.com/70185/pedagogika/fizichne_vihovannya_studentiv (дата звернення 26.05.2021)

Фізична культура URL: https://studme.com.ua/156602124093/meditsina/osnovy_obschey_spetsialnoy_fizicheskoy_podgotovki_sportivnaya_podgotovka.htm (дата звернення 26.05.2021)

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.3.22

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-11