ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ КУРСАНТІВ ЛЬОТНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Автор(и)

  • Віктор Степанович Гуменний Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ https://orcid.org/0000-0001-8669-7205
  • Олег Вікторович Галата Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ https://orcid.org/0000-0001-8081-4730
  • Олександр Володимирович Ложченко Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ https://orcid.org/0000-0001-5584-6802

Ключові слова:

курсанти, фізичне виховання, мотивація, фізичні вправи

Анотація

Мотивація – особливий стан особистості, спрямований на досягнення оптимального рівня фізичної підготовленості та працездатності. Процес формування інтересу до занять з фізичного виховання – це не миттєвий, а багатоступінчастий процес: від перших елементарних гігієнічних знань та навичок до глибоких психофізіологічних знань теорії і методики фізичного виховання й інтенсивних занять  спортом. Розглянуто мотивацію до занять фізичними вправами курсантів льотних спеціальностей. Досліджено особливості прояву мотивації до занять фізичною культурою і спортом курсантів. Виявлено зв’язок можливостей самореалізації курсантів в професійному житті та бажанні укріплення здоров’я  за допомогою постійних занять фізичними вправами. Недостатня дослідженість особливостей формування мотивації та значущість цього питання для ефективної диференційованої організації фізичного виховання курсантів доводить актуальність цього питання. З’ясовано, що формування мотивації до занять з фізичного виховання є важливою умовою професійної компетентності майбутнього фахівця. Встановлено рейтинг домінуючих мотивів мети відвідування курсантами занять з фізичного виховання. Визначено чинники у структурі мотивації курсантів під час занять різноманітними фізичними вправами. Виділено суттєві відмінності у мотиваційній сфері на різних етапах навчання. Виявлено шляхи підвищення рівня мотивації курсантів, спрямованих на формування у них внутрішньої потреби займатися фізкультурно-оздоровчою діяльністю. Встановлено зв’язок можливостей самореалізації в професійному житті та бажання укріплення здоров’я за допомогою постійних занять фізичними вправами. Виявлена значущість для курсантів усвідомлення впливу рівня фізичної підготовленості для професійної реалізації. Проаналізовані провідні форми занять з фізичного виховання.

Біографії авторів

Віктор Степанович Гуменний , Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ

к.фіз.вих., викл. циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін та фізичної підготовки

Олег Вікторович Галата , Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ

викл. циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін та фізичної підготовки

Олександр Володимирович Ложченко , Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ

викладач циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін та фізичної підготовки

Посилання

Андреєва О. В. Фізична рекреація різних груп населення. Монографія. Київ. Поліграф сервіс. 2014. 280 с.

Винник В. Д. Особливості формування інтересу та мотивації до занять фізичним вихованням. Теорія та методика фізичного виховання. 2010. № 12. С. 39–42.

Білогур В., Корж Н., Сметанін С., Мазін В. Передумови формування ціннісного ставлення у студентів технічних спеціальностей ЗНТУ до самостійних занять фізичною культурою та спортом. Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. ЛДУФК. 2011. Т. 2. 302 с.

Вихляєв Ю. М. Шляхи вдосконалення неформальної фізкультурної освіти студентів. Вісник Чернігівського педагогічного унів-ту. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання. Вип. 118(2). С. 76–79.

Бака Р. Порівняльна оцінка фізичної підготовленості як фактор мотивації до фізичної активності. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2008. № 3. С. 6–11.

Біліченко О. О. Гендерні особливості формування мотивації до занять фізичним вихованням у

студентів. Дис. …наук з фізичного виховання та спорту : 24.00.02. Дніпропетровськ. 2014. 293 с.

Данилко В. М. Формування мотивації безпеки життєдіяльності студентської молоді в процесі занять фізичними вправами. Молодий вчений. 2016. № 3 (30). С. 608–611.

Долженко Л., Погребняк Д. Формування мотивації до рухової активності студентської молоді з різним рівнем здоров’я. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2014. № 4. С. 52–54.

Мосейчук Ю. Ю. Формування мотиваційних потреб студентської молоді до фізкультурної діяльності. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури : фізична культура і спорт. Київ. Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова. 2011. С. 400–403.

Нестерова Т. В., Павлюк А. А. Структура мотивації до занять з фізичного виховання і спорту студентів вищих навчальних закладів. Фізична культура і спорту сучасному суспільстві : досвід, проблеми, рішення. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Київ. 2014. С. 50–58.

Круцевич Т. Ю., Петровський В. В. Фізичне виховання як соціальне явище. Підр. Теорія і методика фізичного виховання. Під ред. Т. Ю. Круцевич. Київ. Олімпійська література. 2008. Т. 1 С. 27–46.

Косівська А. В., Ровний А. С. Формування здорового способу життя студентської молоді засобами фізичного виховання. XV Міжнародна науково-практична конференція «Фізична культура, спорт та здоров’я». 2015. С. 57–59.

Павленко І. О. Формування у студентів мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури. Теорія і практика фізичного виховання. 2010. No 1–2. – Том 1. – С. 605–610.

Підбуцька Н. В. Мотиваційна основа учіння майбутнього інженера. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2007. № 1. С. 94–98.

Iedynak G., Galamandjuk L., Kyselytsia O., Nakonechnyi I., Hakman A. & Chopik O. (2017). Special aspects of changes in physical readiness indicators of young men with different somatotypes between 15 and 17 years of age. Journal of Physical Education and Sport. 17(4), 2690 – 2696. doi:10.7752/jpes.2017.0431

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.4.22

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28