ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Автор(и)

Ключові слова:

екологічна безпека, аграрний сектор, сутність, парадигма, забезпечення, агроекосистема.

Анотація

Статтю присвячено обґрунтуванню теоретико-методологічних і методичних засад забезпечення екологічної безпеки аграрного сектору. Розкрито сутність спільної аграрної політики, що полягає у регулюванні розміру відповідальності за збереження довкілля, відповідність виробничої діяльності встановленим стандартам, що забезпечує сталий розвиток сільських територій. Обґрунтовано, що європейська практика регулювання аграрної економіки, яка заснована на програмно-цільовому методі, визначає основні напрями діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища в сільському господарстві через програмні документи. Висвітлено світовий досвід управління еколого-економічною безпекою аграрного сектору, окреслено можливості застосування зарубіжного досвіду забезпечення екологічної безпеки у вітчизняних реаліях, запропоновано використання моніторингу як інструменту управління еколого-економічною безпекою аграрного сектору. Встановлено основні цілі аграрної політики у сфері забезпечення екологічної безпеки, що відповідають стратегічним пріоритетам. Сформульовано сукупність пропозицій щодо зміцнення екологічної безпеки аграрного сектору України. Встановлено, що стратегія забезпечення екологічної безпеки в аграрному секторі та інструменти стратегічного управління у цій сфері мають передбачати врахування певних етапів. Проведено аналіз забезпечення стратегічного розвитку аграрного сектора на національному та міжнародному рівні, що  свідчить про необхідність створення принципово нової системи нормативно-правових актів, що регулюють екологічну безпеку в аграрній сфері. Охарактеризовано чинники, що перешкоджають екологізації агровиробництва. Обґрунтовано, що нинішня аграрна політика держави має враховувати пріоритети забезпечення екологічної безпеки і в процесі її реалізації ґрунтуватися на єдиному підході до забезпечення раціонального природокористування та охорони довкілля в сільському господарстві.

Біографія автора

Ольга Григорівна Карташова , Херсонський державний аграрно-економічний університет

к.е.н., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Херсонський державний аграрно-економічний університет

Посилання

Соломенко Л.І., Драченко В.Л. Пошук критеріїв для визначення екологічної безпеки застосування пестицидів. Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. 2014. № 1. С. 23–27.

Самойлік М.С. Оцінка ризиків та загроз ресурсно-екологічній безпеці регіону Бизнес Інформ. 2014. №6. (436). С. 185–192.

Булах І.Г. Актуальні питання правового регулювання, охорони і використання земельних ресурсів у контексті вирішення проблеми збереження біорізноманіття. Південноукраїнський правничий часопис. 2012. № 3. С. 124–128.

Сергєєва Л.А. Еколого-гігієнічні основи попередження шкідливого впливу факторів навколишнього середовища на здоров'я населення (за допомогою антимутагенних заходів): автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.02.01

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1437-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2022 року». [Електронний ресурс]: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1437-2015-%D1%80#Text

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»: [Електронний ресурс] Офіційний сайт Верховної ради України: http://zakon2.rada.gov.ua/

Литвин О.П. Механізми державного управління у забезпечені екологічної безпеки. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Управління. 2012. Вип. 3. С. 102– 110.

Віленчук О.М. Особливості використання екологічного страхування в аграрному природокористуванні. Облік і фінанси АПК. 2005. № 8. С. 51–56.

Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 1992 год) Нью-Йорк, 1993. 520 с.

Рогач С.М. Інституціональні домінанти екологізації аграрного природокористування. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2013. Вип. 181(6). С. 194–201.

Обиход Г.О. Методичні підходи щодо оцінки рівня екологічної небезпеки регіонів України: Ефективна економіка. 2012. № 10. [Електронний ресурс]: http://www.economy.nayka.com.ua

Інформаційно-аналітичний портал АПК України: [Електронний ресурс]: https://agro.me.gov.ua/ua/napryamki/organichne-virobnictvo/organichne-virobnictvo-v-ukrayin

Шкуратов О.І. Сутність екологічної безпеки в аграрному секторі економіки: теоретичні підходи. Агросвіт 15-16 (2017): 3-10.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.2.17

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-08

Номер

Розділ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ